AmaderShomoy.comhome


AvovBnvRvi AvVviv `ji 3 bZv Mvi


Gg.G nvwKg f~uBqv,AvovBnvRvi(bvivqYM) _K: bvivqYMi AvovBnvRvi AvVviv `ji  wZb bZv K Mvi KiQ cywjk|MviKZiv njb- DcRjv kvLvi wkweii mfvcwZ gv. mwjg I  nvBRv`x BDwbqb weGbwci mn-mfvcwZ RvwKi Ges weGbwc Kgx cvfj |

eyaevi mKvj DcRjvi wewfb vb Awfhvb Pvwjq Zv`i Mvi Ki cywjk| G mgq Zv`i KvQ _K 5wU KKUj Dvi Kiv nq| G NUbvq AvovBnvRvi _vbvq weviK AvBb GKwU gvgjv nqQ|

AvovBnvRvi _vbvi Iwm (Z`Z) nvibyi iwk` gvgjvi welqwU wbwZ Kib|

vbxq mgq: 2037 Nv, 6 bf^i 2013 
pag