AmaderShomoy.comhome


wkweii Mvcb AvZvbvi mvb : evgv Zwii mivg Dvi


gvndzR mvw`K : weivax `ji 60 Nvi niZvji kl w`b ivRavbxZ Qv wkweii GKwU Mvcb AvZvbvi mvb cqQ cywjk| 

cywjki eivZ w`q MYgvagi Lei ejv nq, ivRavbxi kKiUK GjvKvi IB Mvcb AvZvbvi GKwU AvcvUgU _K ivweivax wewfb cPvic Ges niZvj eenvi nIqv cUvj evgv Zwii mivg Dvi Kiv nqQ|   

cywjk RvwbqQ, ivRavbxZ wewfb RvqMvq AvcvUgU feb fvov wbq bvkKZvi Pv KiQ Qv wkwei| 

AvUK nIqv GK wkwei Kgx cywjki wRvmvev` RvwbqQ, kKiUK GjvKvq GKwU fvov evmvq PjQ wkweii Kvhg| 

IB dvU cywjk Awfhvb Pvwjq mLvb _K cUvj evgvmn wkweii wbR^ cKvkbv I ivweivax wewfb cPvic Dvi Ki|   

cywjk Rvbvq, Dvi nIqv IB `wjj ci ga iqQ mbv, cywjk I ive KgKZv Ges AvZRvwZK Aciva UvBeybvji wePviK I cwmwKDkbi bvgmn wKQz iZc~Y ewi bvgi GKwU ZvwjKv|  

Ze wK KviY GB bvgi ZvwjKv Kiv nqQ Zv wbwZ Ki ejZ cviwb cywjk|  Pvbj AvB|

vbxq mgq : 2009 Nv, 06 bf^i 2013 
pag