AmaderShomoy.comhome


wbevPb Avgv`i Rb wZxq gywhyi gZ: bvwmg


Avj-Avgxb Avbvg: AvIqvgx jxMi mfvcwZgjxi m`m gvnv` bvwmg ejQb, AvMvgx wbevPb VKvbvi kw `ywbqvi Kviv bB| mwVK mgqB wbevPb ne| GB wbevPb ay wbevPb bq| GwU Avgv`i Rb wZxq gywhyi gZ| GB wbevbi gvag cgvY ne Kviv gywhyi ci|

eyaevi mܨvq avbgwۇZ `jxq mfvbxi Kvhvjq ckvRxex`i m GK gZwewbgq kl msev` mjb wZwb GK_v ejb|

bvwmg ejb, wbevPb nevi hgb weK bB| Zgwb wbevPb RqiI Kvbv weK bB| ZvB wbevPb hvZ KD evbPvj bv KiZ cvi mRb hgb Avgv`i mRvM _vKZ ne, Zgwb wbevPb weRqi RbI Avgv`i gvV mwq _vKZ ne|

wZwb AviI ejb, mKj kYx-ckvi gvbylK gvV _K weivax `ji PvZi wei RbgZ Zwi Kivi m m wbevPbx gvV mwq Aevb MnY KiZ ne| 

bvwmg ejb, Lvj`v cwieZbi ivRbxwZi K_v ejb| Zvi cwieZbi ivRbxwZ njv wZwb wbRB ejQb wZwb gZvq Avmj hyvcivax`i gy Ki `eb| 15 AvM kvKi w`b KK KvUe| wZwb GLbv ^ivPvi gbvfve cvlY KiQb|

msev` mjb AvIqvgx jxMi mvsMVwbK mv`K Av d g evnvDwb bvwmg, Dc-`i mv`K gYvj KvwZ `vm, Rvm`i mvaviY mv`K kixd byij Avw^qv, IqvKvm cvwUi cwjUeyivi m`m dRj nvmb ev`kvn, MYAvhv`x jxMi mvaviY mv`K GmK wkK`vi, KwgDwb K`i AvnevqK AwmZ eiY ivqmn wewfb ckvRxex msMVbi bZviv DcwZ wQjb|

vbxq mgq: 2039 Nv, 6 bf^i 2013 
pag