AmaderShomoy.comhome


gRywi wbq MvgUm LvZ di Akwb mZ


gvRnvi L`Kvi t gRywi evW KZK b~bZg gyRywi 5 nvRvi 3k UvKv wbaviY Kiv njI gvwjK c I kwgK c KDB Zv gvbQ bv| GB cwigvY gRywi w`Z nj KviLvbv Pvjvbv hve bv ej gvwjKiv gwK w`qQb| G aibi NvlYv wewRGgBGi Zid _K `qvi ci e nZ i KiQ ek KqKwU KviLvbv| Abw`K kwgK bZviv ejQb, AvU nvRvi UvKvi wbP RxebaviY me bq| wK A_bxwZwe`iv ejQb, gRywi evWi wbaviY Kiv 5 nvRvi 3k UvKv ewkifvM KviLvbv w`Z cvijI QvULvUv AbK KviLvbv Zv w`Z cvie bv| 

Gw`K wbevPbi AvM fvUi ivRbxwZi K_v wPZv Ki hbZb GKwU gRywi gvwjK`i Ici PvcvbvI wVK ne bv ej gb KiQb A_bxwZwe`iv| eis mKjci mv_ AvjvPbv Ki GKwU mgvavbhvM gRywi wbaviY KiZ bv cvij MvgUm LvZ Akwb kZ i ne| hw` MvgUm wbq ivRbxwZ PjZ _vK Zvnj G LvZ wgqvbgvi I fviZ vbvZwiZ ne hgb Zvwgj`i m AevnZ msNli KviY kxjsKv _K MvgUm LvZ gvBMU Ki Pj GmwQj evsjv`k|  

AvMvgx wbevPb fvUvi`i c UvbZ ivRbwZK Pvc wbevPbi AvM MvgUm KviLvbvi gvwjK`i m mgSvZv QvovB gRywi evW b~bZg h eZb fvZv NvlYv KiQ Zv bv cj kwgKiv ivZvq bg AvmZ cvi Ggb Avkv iqQ| Gi AvM GKvwaK gx gRywi evWi Ici b~bZg gRywi NvlYvi Rb Pvc mw Ki wewfb Abyvb ee ivLb| dj gvwjK`i m mgSvZv QvovB Gevi evW Zv NvlYv Kivq msKU mw nqQ| Gi AvM Gaibi NUbvq MvgU KviLvbv e nq hvq Ggb bRxi iqQ| 

Gnb cwiwwZZ ivRbxwZi gvV weivax`ji ZˡveavqK miKvii Av`vjb I Zv cvkKvwUq AZeZx miKvii Aaxb wbevPb Kivi h cwqv wbq miKvi AvMvQ Zvi cvkvcvwk kwgK wevf KLbvB Kvg nZ cvi bv| KviY `ki A_bxwZZ Zv gvivZK cfve dje| 

cwjwm wimvP BwUwUDUi wmwbqi MelK W. AvwkKzi ingvb Avgv`i mgq WUKgK ejQb, hme MvgUm fvjv evi KvR Ki Zviv gRywi evW wbavwiZ eZb w`Z cvijI AbK MvgUm Zv w`Z cvie bv| m QvULvUv AbK MvgUm e nq hZ cvi| `ki A_bxwZi AbZg cavb PvwjKvkw GB LvZwUK wUwKq ivLZ AvjvPbvi gvag GB mgmvi mgvavb `iKvi| 

wZwb ejb, wZb nvRvi UvKv b~bZg gyRywi _K `yB eQi ^vfvweK wbqg eo Zv Pvi nvRvi ev Zvi wKQz ewk nZ cvi| wK GKmv_ 77 fvM gyRywi evovbv Kvb nviB ci bv| ivwb I eemvi nvi Kvb Kvb MvgUm GB gyRywi w`Z cvie Avi Kviv w`Z cvie bv Zv wewRGgBGi mv_ AvjvPbv Ki wbaviY Ki `qv DwPZ| XvjvI fve me MvgUm KviLvbvK GB gyRywii AvIZvq bqv me ne bv| wbevPbi AvM GB gyRywi NvlYvi dj miKvi nqZv ivRbwZKfve jvfevb ne| wK ZvZ GB LvZ ivRbxwZi Abycևek NUZ cvi hv MvgUmi Rb KLbB fvjv ne bv|     

evsjv`k evsKi mveK MfYi W. mvjn Dwb Avng` Avgv`i mgq WUKgK ejQb, 5 nvRvi 3k UvKvq eZgvb evRvi GK Rbi LiP Pj bv| `bw`b Rxeb hvcbi K_v weePbv KiB GB gRywi wbaviY Kiv nqQ| Ze XvjvI fve me MvgUmK GB gRywii AvIZvq Avbv me ne bv| ewkifvM MvgUm GB gRywi w`Z cvijI AbK Zv cvie bv| mRb Dfqci mv_ Aveviv AvjvPbv Ki GKwU MnYhvM mgvavb Kiv `iKvi| `ki eZgvb ivRbwZK cwiwwZ hb KvbfveB MvgUm miK k KiZ bv cvi mw`K mevBK j ivLZ ne| 

MZ gjevi wewRGgBG msev` mjb Ki Rvbvq, 4 nvRvi 5k UvKvi ewk gRywi wbaviY Kiv nj MvgUm KviLvbv Pvjvbv me bq| gRywi evWi gvwjK ci cwZwbwa Avikv` Rvgvj w`cy mvsevw`K`i Rvbvb, kg AvBb Abyhvqx wki mvg_ weePbv Ki b~bZg gRywi wbaviY KiZ ne| 5 nvRvi 3k UvKv b~bZg gRywi eZgvb wki Aevq enb Kiv me bq|  

vbxq mgq : 2122 Nv, 6 bf^i 2013 
pag