AmaderShomoy.comhome


wewWAvi we`vni wePvi chvjvPbvi Avn&evb RvwZmsNi


W wicvU: wewWAvi we`vni gvgjvq Awfhy I kvwZi ivq cvIqv cևZKwU ewi gvgjvK chvjPbvi Avn&evb RvwbqQ RvwZmsN| G wbivcv ndvRZ iL wbhvZb Ki h Revbew` Av`vq Kiv nqQ Zv Av`vjZi gb bqv DwPZ bq| GKB m ^vaxbZv hyi mgq msNwUZ Acivai Rb hv`iK gZy` `qv nqQ Zv KvhKi bv KiZ evsjv`k miKvii cwZ Avn&evb Rvbvbv nqQ| 

ejv nqQ, weki mePq eo AvZRvwZK Acivai I RvwZmsN kvwZ wnme gZy`i weivax| 

MZKvj RvwZmsNi gvbevwaKvi welqK nvB Kwgkbvi bvwf wcjvB Gme K_v ejb| BDbvBUW bkbm wnDgvb ivBUm-Gi wbR^ IqemvBU G welq GKwU weewZ `qv nq| Gi wkivbvg ` BDGb nvB Kwgkbvi AviRW ` MfbgU Ae evsjv`k bU Uy cwmW DB_ ` W_ cbvw Bb Kmm wedvi ` UvBeybvj| A_vr UvBeybvj _K hme gZy`i ivq `qv nqQ Zv KvhKi bv KiZ evsjv`k miKvii KvQ RvwZmsNi nvB Kwgkbvii Avn&evb| 

IB weewZZ bvwf wcjvB ejb, wewWAvi we`vni NUbvq hviv RwoZ Zv`iK AekB wePvii gyLvgywL KiZ ne| G gvbevwaKvi jsNbi AwfhvM wbic I cyiv AwfhvM Z`Z Kivi Avn&evb RvbvQ RvwZmsN| 

bvwf wcjvB ejb, evsjv`k wejy wewWAvii 152 m`mK gZy` w`qQ| G gvbevwaKvii AvRvwZK gvb AbymiY Kiv nqwb| GUv wQj MY wePvi| G welq wZwb Mfxi mZKZv DPviY Kib|

vbxq mgq: 2152 Nv, 6 bf^i 2013 
pag