AmaderShomoy.comhome


`vMbf~Tvq moK `yNUbvq wbnZ 1,AvnZ 3


bvRgyj nK kvgxg, dbx _K: dbxi `vMbf~Tvq wmGbwR AUvwikvq I wcKAvc gyLvgywL msNl gvnv` `yjvj (40) bvg GK wmGbwR AUvwikv hvxi gZz nqQ| Gmgq AviI wZb hvx AvnZ nqQ|

`vMbf~Tv _vbvi Awdmvi BbPvR (Iwm) gv. wbRvg Dwb Rvbvb, eyaevi ivZ 8Uvi w`K dbx-bvqvLvjx gnvmoKi wmjvwbqv evRvi GjvKvq wcKAvc- AUv wmGbwRi gyLvgywL msNl nq| GZ NUbvj wmGbwR AUvwivi hvx `vMbf~Tvi Rvqji BDwbqbi Avjvg cyi Mvgi gvnv` `yjvji gZz nq| G mgq AvnZ nb AviI wZb hvx| AvnZ`i vbxq DcRjv ^v Kgc fwZ Kiv nqQ|

Lei cq cywjk NUbvj cQ wbnZi jvk Dvi Ki _vbvq wbq Avm|

vbxq mgq: 2220 Nv,  6 bf^i 2013 
pag