AmaderShomoy.comhome


ZˡveavqK wbq MYfvU w`b : nvwdR


gvndzR mvw`K : weGbwc bZv nvwdR Dxb Avng` ejQb, miKvwi `ji AvPiYi KviYB g~jZ evsjv`k wbevPbKvjxb miKvi welq Kvbv msjvc  ne bv|

eyaevi ivZ emiKvwi Uwjwfkb GKvˇi cPvwiZ GKvi mshvM UKkvZ wZwb G gZe Kib| 

wZwb `ji `vwei K_v iY Kwiq w`q ejb, weGbwc me`jxq miKvi hZI c֯Z hw` cavbgx kL nvwmbv wbevPbKvjxb me`jxq miKvii cavb wnme bv _vKb| 

gRi nvwdR Dxb ejb, miKvii hw` mw`QvB _vK Zvnj Zviv ZˡveavqK BmyZ GKwU MYfvU w`K| fvU Zv `e RbMY| g~jZ msjvc AvIqvgx jxMi Kvbv AvMnB bB|  

weGbwci GB kxl bZv AviI ejb, Avgv`i `k wbevPb Kwgkbi Aaxb wbevPb njI wbevPb Pvjvq g~jZ wWwm,Iwm GB me ckvmKiv| 

wZwb ejb, Gi KviY nj, Avgv`i `ki wbevPb Kwgkb AbK `yej| ZvB wbevPbKvjxb miKvii cavbB wbevPbi mgq iZc~Y, wbevPb Kwgkb bq| 

UKkvZ myiwZ mb ejb, AvwgI dLij Bmjvgi gZv Avkvev`x h AvjvPbv nZB ne| AvjvPbvi c_ wec `ji h evavjv iqQ Zv Avgv`i AwZg KiZB ne| 

`iwenxb GB gx ejb, Avgv`i `LZ ne, `yB cKB wKQz Qvo w`q AvjvPbvK mvgb wbq wMq wbevPbi w`K GwMq hvIqv hvq wK-bv| 

wZwb mvwZK wbevPbjvi D`vniY w`q ejb, wbevPb Kwgkbi Aaxb kL nvwmbv miKvii bZZ wbevPb hvIqvq Kvbv mgmv nIqvi K_v bq, KviY GB wbevPb Kwgkbi Aaxb h KqUv wbevPb nqQ Gi me KqwU myz I wbic nqQ| 

wZwb Avkv cKvk Ki ejb, weivax `j Zv`i ZˡveavqK miKvii mB Abo Aevb _K AbK `~i GwMq GmQ ZvB AvjvPbvi gvag me mgmvi mgvavb Kiv hve ej Avwg gb Kwi|  

vbxq mgq : 2147 Nv, 06 bf^i 2013  
pag