AmaderShomoy.comhome


RqcyinvU kvwZc~Y niZvj


gZjye nvmb, RqcyinvU _K: RqcyinvU kvwZc~Yfve cvwjZ nqQ| eyaevi niZvji ZZxq w`b Kvbv AcxwZKi NUbv NUwb|

niZvji mg_b eyaevi mKvj 10 Uvq 18 `jxq RvU kni GK wevf wgwQj eo Ki cavb cavb moK c`wY Ki|

weKvj 5 Uvq 18 `jxq RvU bZe` gyg cwZev` mgvek Ki| mgvek ee ivLb- RqcyinvU-1 Avmbi msm` m`m gvRvnvi Avjx cavb, Rjv weGbwci mvaviY mv`K dRjyi ingvb, weGbwc bZv MvjRvi nvmb, myBU, mwjg iRv wWDK cgyL|

vbxq mgq: 2235 Nv, 6 bf^i 2013 
pag