AmaderShomoy.comhome


Cki`x BwcRWi Drcv`b e


kvwnbyi ingvb euvab,Cki`x _K: Cki`xZ AveviI 18 `jxq RvUi WvKv 60 NUvi niZvji e iqQ Cki`x BwcRW|

MZ wZbw`b kwgK`i BwcWR XyKZ bv `Iqv Ges BwcRW GjvKvq fvsPzi, evgv nvgjvi KviY BwcRW KZc eyaeviI niZvji QzwU NvlYv Ki e |

Gw`K MZ mvni Uvbv wZbw`b I G mvn wZbw`bi niZvj BwcRWi KvwU KvwU UvKv jvKmvb YZ nQ|

Cki`x BwcRWi gvbRvi ij Avwgb Rvbvb, kwgK DcwwZ Kg _vKv, fvsPzi, evgv nvgjvi KviY 12w`bi QzwUZ wbw` mgq dvwijvi Drcv`b enZ nQ|

vbxq mgq: 2246 Nv, 6 bf^i 2013 
pag