AmaderShomoy.comhome


QvZK we`yZvwqZ nq ei gZz, AvnZ 2


byi Dwb,QvZK (mybvgM) _K: QvZK we`yrZvwqZ nq Zvdvj ingvb (80) bvgi GK ei gZz I Zvi Qj Ges fvwZRv AvnZ nqQ|

eyaevi `ycyi nvRx Kgi Avjx DP we`vjq msjM Wvevq G NUbv NU| vbxqiv Rvbvq, gvQ aivi Dχk Zvdvj ingvb I Zvi cy Avqbv wgqv Wvevq cvwb mP Kivi mgq we`yZi Zvi wQo Wvevi cvwbZ co hvq| G mgq Zviv we`yZvwqZ nj Zv`i  Dvi KiZ wMq AvZvDi ingvbi cy wkeyjI we`yZvwqZ nq|

ci Zv`i wZbRbK  AvksKvRbK Aevq QvZK nvmcvZvj wbq Mj KZeiZ Wvvi Zvdvj ingvbK gZ NvlYv Ki| AvnZ Avqbv wgqv (35) I wkeyj (15)K wmjU Imgvbx gwWKvj KjR nvmcvZvj cvVvbv nq|

vbxq mgq: 2256 Nv, 6 bf^i 2013 
pag