AmaderShomoy.comhome


wmivRM weGbwci 30 bZvKgxi wei `Z wePvi AvBb PvRwkU


iRvDj Kwig, wmivRM _K: wmivRM Rjv weGbwci 30 kxl bZvKgxi wei `Z wePvi AvBb PvRwkU Rgv w`qQ cywjk| eyaevi mKvj wmivRM Rjv RywWwkqvj gvwRU Av`vjZ cywjk GB PvRwkU Rgv `q|

PvRwkU Rjv weGbwci mn-mfvcwZ gywRei ingvb jey, hyM mvaviY mv`K gyx Kvgvj Dwb, mnmvaviY mv`K mvB`yi ingvb evPz, kni weGbwci mfvcwZ bvRgyj nvmvb ZvjyK`vi ivbv, mvavib mv`K Agi K `vm, ci weGbwci mvavib mv`K gyx Avjg, Rjv hye`ji mfvcvwZ Avey mvB` myBUmn Rjv weGbwci 30 bZvKgxK Awfhy Kiv nqQ|

wmivRM knii Gm Gm ivWi GKwU evwoZ fvsPzi I jyUcvUi AwfhvM `vqi KZ gvgjvq cywjk GB PvRwkU Rgv  `qv nq|

cm, MZ 21 Avei mܨvq vbxq AvIqvgx jxM bZv AavcK Wv. nvwee wgjvZ gybvi evwoZ nvgjv I fvsPzii NUbvq Awfhy`i wei AwfhvM Gb Zvi fvwMbv GKivgyj nK wiRfx wmivRM m`i _vbvq `Z wePvi AvBb gvgjv `vqi Kib|

vbxq mgq: 2302 Nv,  6 bf^i 2013 
pag