bf^i 06, 2013, eyaevi : KvwZK 22, 1420

evsjv`k -fviZi gvbyl GKwU eZ `ywU Kmyg: fviZi ciivgx


Avyi AvwRR, ebvcvj(hkvi) _K: fviZ-evsjv`ki gvbyl GKwU eZ `ywU Kzmygi gZ| wiwUU wkivgwb `yB `ki mxgvZix wewRwe,weGmGd Ges mxgvZevwmi ga mymK evovZ iZc~Y fywgKv ivLe|

eyaevi weKvj ebvcvj I cUvcvj bvgvjv AvZRvwZK wiwUU wkivgwbi Dvab Abyvb fviZ miKvii ^iv gw kx mywkj Kzgvi wm Gme K_v ejb|

G mgq evsjv`k miKvii ^iv gx W.gwnDwb Lvb AvjgMxi ejb,wiwUU wkivgwb `y`ki mxgvZix mwbK`i ga mymK AviI Rvi`vi Kie|

`ycyi 2 Uvq `yB `ki ciivgxiv nwjKvihvM  ebvcvj e`i Gm cuQvb| mLvb _K Avgx,ive,cywjk I wewRwe m`miv Kov wbivcvi ga w`q Zv`i  PKcv bvgvjv wbq Avmb| G mgq wewRwe I weGmGd mwbKiv cvivU Kib Ges h_ RvZxq cZvKv Dvjb Kib| G mgq eR IV `yB `ki RvZxq mxZ eR IV|

Abyvb kl weKvj 4 Uvq gw gwnDwb Lvb AvjgMxi eez,wek Kwe iex`bv_ VvKzi I RvZxq Kwe bRij Bmjvgi g~ivj Dvab Kib|

vbxq mgq: 2112 Nv, 6 bf^i 2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/11/06/middle0763.htm

 

AmaderShomoy.Com