bf^i 06, 2013, eyaevi : KvwZK 22, 1420

eywRxex nZvi AwfhvM A^xKvi Kijb gyCbyxb


Avey mvB` :  evsjv`k AvZRvwZK Aciva Av`vjZ ^vaxbZv hyi mgq wekwe`vjq wkK, mvsevw`K Ges Wvvi`i nZvKvi Rb Payix gyCbyxb Ges Avkivdyvgvb LvbK gZz` w`qQ|

Payix gyCbyxb MZ cvq 40 eQi ai weUb emevm KiQb Ges Avkivdzvgvb Lvb emevm KiQb hyiv| `vlx mveZ Payix gyCbyxb Zvi wei Avbv AwfhvMjv A^xKvi KiQb| jۇb wewewmK `qv GK mvvrKvi wZwb XvKvq AvZRvwZK Aciva Av`vjZi wePvi Kvhgi MnYhvMZv wbqI ck ZyjQb|

Ze 71 mvj wbnZ GKRb eywRxexi cwievii GK m`m jۇb ejQb GB gZz` KvhKi nj ZeB GB wePvi Kvhgi mgvw NUe|

Payix gyCbyxb Ges Avkivdzvgvb Lvbi wei hv`i AcniY Ki nZvi AwfhvM Avbv nqwQj Zv`i GKRb wQjb XvKv wekwe`vjqi wkK gybxi Payix| Zvi QvU Qj Avwmd gybxi eZgvb jۇbi evwm`v| ZLb Zvi eqm wQj 4| mB NUbv wZwb bQb gv I fvBqi KvQ| UvBeybvj ^vI w`qQb wZwb| wewewmK `qv GK mvvrKvi wZwb ejb, cwievijv AbKw`b aiB wePvii `vwe Rvwbq AvmwQj| hLb GB `yRbi bvg Gjv Avgv`i Avkv wQj nqZv GKUv mywePvi Avgiv cve| Ze GB ivq h Avgvi RxekvZB ne mUv wK Avwg fvwewb| GRb Avwg Lywk| 

MZ cvq 40 eQi ai weUb evm KiQb Payix gyCbywb| wZwb Zvi wei Avbv AwfhvM A^xKvi Ki wewewmK ejb, Avwg AbKevi cwivifve ejwQ h Avgvi wei hme AwfhvM Avbv nqQ Gi Kvbv mZZv bB| Avwg KLbv G aibi NUbvi m RwoZ wQjvg bv Ges KD Avgvi wei Avbv AwfhvM cgvY KiZ cvie bv| Avwg GKUv `ki ALZvq wekvmx wQjvg| Avwg hUv mg_b KiwQjvg mUv Avwg ^xKvi Kwi| wK Kvbv Acivai m Avwg KLbv RwoZ wQjvg bv| GUv Avwg evi evi cwivi KiwQ| 

UvBeybvj `vwLjKZ AwfhvM ejv nqQ, gywhyi kli w`K cvwKZvwb mbvevwnbxi mnhvMx msMVb Avj e`i evwnbx cwiKwZfve eywRxex`i nZv Ki| ejv nq gyCbywb wQjb Gi Acvikb Bb PvR| gyCbywχbi hyvcivai c Z_ msMnxZ nqQ Abvb cZ`kxi `qv ^v-cgvY _K| 

G cm 71-G wbnZ eywRxex gvdvj nvq`vi Payixi x Wjx Payix ejb, Avgvi ^vgx c_gB Zvi gyLi Kvco Ub djvi Pv Ki| wK m `Z Avevi gyL XK dj| KqK mKi ga mewKQz NU hvq| wK hviv Ni XzKwQj Zv`i ga GKRbK Avwg wPbZ cvwi| Zvi bvg gyCbywb| 

Payix gyCbyxb Ges Avkivdzvgvb Lvbi wei wePviKvhg i nq Zv`i AbycwwZZB| G cm Payix gyCbyxb ejb, miKvi AvgvK KLbv `k hvIqvi Rb Abyiva Kiwb| Avgvi KvQ ev Avgvi wjMvj wUgi KvQI KLbv Kvbv Abyiva Avmwb| Avwg mevi KvQ ejwQ Avwg KLbv Avgvi bvg wKsev Avgvi cwiPq Mvcb Kwiwb| Avwg memgq GKUv Icb I UvcviU jvBd G`k wjW KiwQ| 

GB UvBeybvj hw`I AvZRvwZK gvbi bq Ges Gi Kvbv AvZRvwZK MnYhvMZv bB  ZeyI hw` GB UvBeybvj _K Avgvi KvQ mLvb DcwwZi evcvi Kvbv Abyiva AvmZv Zvnj Avwg welqwU weePbv KiZ cviZvg| wK Avgvi wjMvj wUgI Gaibi Kvbv Abyiva cvqwb|  

ivq kl chZ KvhKi ne wK bv Zv wbq mw`nvb wbnZ`i ^Rbiv| G welq Avwmd gybxi ejb, AekB G ivq GKwU eo c`c| wK evsjv`k wewfb mgq miKvi e`jvj m m NUbvI e`j hvq| Ze GB ivq cyivcywi KvhKi nj ZeB Avgiv ejZ cvie Avgiv wePvi cqwQ| GLvb gvbevwaKvii ckUv eo K_v bq| gZz` _vKv DwPZ wK DwPZ bq mUv Ab weZK| Avgvi gvqi AbK eqm nqQ| wZwb nqZv ejZ cvib NUbv AZxZ nq MQ| wK mZvb wnme Avgvi Rb MvUv welqUvi BwZ NUe GKgv Acivax`i gZz` KvhKi nj| 

GB ivq evZevqbi Rb gyCbywbK evsjv`k cZvcYi Abyiva miKvi RvwbqQ wK bv Zv wewUk miKvi Rvbvqwb| Ze weUbi weivax`jxq msm` m`m Avgwj _bevwi ejQb, weUb gZz`cv KvDK cZvcYi wei| Ze evsjv`ki m AvjvPbv ZLbB nZ cvi, hw` diZ cvVvbv kZ wnme m`k gZz`i e`j Ab Kvbv ` w`Z ivwR nq| GUv bq h Avgiv mvRvi weivwaZv KiwQ| GUv evsjv`ki RbMY I m`ki Av`vjZi welq| wK gZz` `qv ne GUv Rb Avgiv KvDK diZ cvVvZ PvBe bv| KviY weUb gZz` mg_b Ki bv| wewewm

vbxq mgq : 2252 Nv, 06 bf^i 2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/11/06/middle0781.htm

 

AmaderShomoy.Com