AmaderShomoy.com

AvKei Avjx Lvb, ingvb mvenvb BDRjm wccj : A_gx

Avj-Avgxb Avbvg: W.BDb~mi Zxe fvlvq mgvjvPbv Ki A_gx Aveyj gvj Ave`yj gywnZ ejb, miKvi bq eis bvej weRqx AavcK W. gynv` BDb~mB MvgxY evsK asm KiQ| Dbvi Rb MvgxY evsK Pqvigvb wbqvM `qv hvQ bv| KviY GLb Pqvigvb wbqvM w`j wZwb Zvi wcQb jvMeb|...

RootsAmaderShomoy.com

Best website Packages
cevmi Lei
wb`jxq miKvii `vwe bv gvbj P~ov mgvavb ivRc_ - wgRv dLij Bmjvg AvjgMxii G ee wK mg_b Kib?
 nuv
 bv
 g e bB
Previous Result
Avgv`i AviI cKvkbv
mekl AviI LeiKe cZvnvi ne mfv-mgvek wblavv


Gg G Avnv` kvnxb : ivRavbxZ mfv-mgveki Ici wblavv Ke cZvnvi Kiv ne m welq mswk KDB wbwZ KiZ cvibwb| ^ivgx, cwZgx, gnv-cywjk ...

wn`y evwoNi nvgjvKvixiv gxi mv_ Nyi eovbvq wgRvbi vf


cvebv cwZwbwa : wn`y cjxZ nvgjv Pvwjq evwoNi, eemv cwZvb I gw`i fvOPyi, AwMmshvM Ges jyUcvUi NUbv Z` KiZ cvebvi muvw_qv ...

Av.jxM bZv nZvi NUbvq evi evm agNU


W wicvU: AvIqvgx jxM bZv I mvq`vev` cwienb gvwjK mwgwZi mvaviY mv`K Lvqij gvjv (45) nZvi cwZev` evi evm agNUi ......
wfb Lei
webv`bi Lei
m`k
Ljvi Lei

wekvm Awekvmi `vjvq weGbwc


Avwgbyj nK fBqv : weGbwci Avvi wfZ boeo nQ| w`b w`b AfixY Kv`j k Aevb wbZ i KiQ| agwfwK ivRbwZK `jjvi Ici weGbwc hLb Aevb cvKvcv Kivi Pv KiQ, wVK m mgq `ji AfixY I cviwiK Abvv webv bvwUk PifvOvi gZv AvNvZ nvbQ| `ji vqx KwgwUi m`m wgRv Avevm I Mqki P` ivq `ji GKvwaK m`mi wei iZi AwfhvM ZvjQb| wewfb mfv-mgvek AvKvi-BwZ

jovB Ki nvij evsjv`k

mv͡bvi Rq cj wbDwRjv
wbR^ cwZe`K : wbDwRjvi ...

di Uvbv 96 Nvi niZvj AvmQ

Avwgbyj nK fBqv : di Uvbv 96 Nvi niZvj Kgm~wP AvmQ| ...

me `ji AskMnYB wbevPb ne : cavbgx

Zvdvj nvmb : cavbgx kL nvwmbv ejQb, evsjv`ki ...

wewWAvi nZvKvi ivq : KviI Rb myLi evZv KviI nZvkv

wece wekvm : wmi kvU-cvUi fZi uR, hZ Ki Pzj ...

KbWg mj msKU

gZz`v`kcv߇`i Kvwkgcyi KvivMvi vbvi
nvwjg ...

AvwacZev`x kw MvUv `kK Mvm KiZ PvQ: Lvj`v

W wicvU: weGbwc Pqvicvimb I weivax `jxq bZv eMg ...

mbv Qvov wbevPb me bq : wmBwm

wbR^ cwZe`K : Kej wbqwgZ evwnbx wbq GK w`b 300 Avmb fvU Kiv me bq| MZKvj eyaevi Kwgkbi eVK kl ...

gRywi wbq MvgUm LvZ di Akwb mZ

gvRnvi L`Kvi t gRywi evW KZK b~bZg gyRywi 5 nvRvi ...

MvgxY evsKi asm AeavwiZ njv: W. BDb~m

Lyiig Rvgvb: miKvi KZK MvgxY evsKi AvBb cwieZb ......

msLvjNy`i Ici nvgjvq Av.jxM RwoZ: mwjg

Gg G Avnv` kvnxb: cvebvi muvw_qvq msLvjNy`i Ici nvgjvq ...

eywRxex nZvi AwfhvM A^xKvi Kijb gyCbyxb

Avey mvB` : evsjv`k AvRvwZK Aciva Av`vjZ ^vaxbZv ...

wewWAvi we`vni wePvi chvjvPbvi Avn&evb RvwZmsNi

W wicvU: wewWAvi we`vni gvgjvq Awfhy I kvwi ...

wkweii Mvcb Avvbvi mvb : evgv Zwii mivg Dvi

gvndzR mvw`K : weivax `ji 60 Nvi niZvji kl w`b ivRavbxZ ...

msLvjNy`i Ici nvgjvq hyivi DM

Lyiig Rvgvb: jvjgwbinvU I cvebv Rjvq wn`y m`vqi ......

Gi wK Kvb cևqvRb wQjv: Rq

wbR^ cwZe`K: Avgiv weGbwci WvKv AviI wZb w`bi niZvj ...

ZviKi welqwU weePbv Kie hyivR

W wicvU : e`x wewbgq Pyw AvBb 2003 Abymvi ZviK ...

cavbgx c`ZvM KijB mgvavb : Kv`i wmwKx

Gg G Avnv` kvnxb : KlK kwgK RbZv jxMi mfvcwZ eexi ......

MYZi bZviv gvbyli K_v fveeb ?

gvngy` mvw`K: msNvZgq ivRbwZK cwiwwZZ mgSvZvi h ......

jvjevM `yM: BwZnvmi cwZawbZ GLbI gyLi

wcqvsKv AvPvh: AvVviv kZK cw_exi miv knii ga ...

ivRbxwZZ wk`i eenvi DM

g`yj Kvw ivq : mvwZK mgq wk`i wgwQj I niZvji ...

h kni ivv bB

W wicvU: wM_b kniK ejv nq fwbm Ae b`vijvm| ......

XvKvi nvRvixevM weki cg `~wlZ GjvKv

g`yj Kvw ivq : Uvbvwi wki Rb cwiwPZ XvKvi nvRvixevM ...

Aea kwgK`i 48 NUvi ga diZ cvVvQ mw` Avie

gvngy` mvw`K: mw` Avie KgiZ Aea we`kx kwgK`i KvMRc ...

Kvjv Avyi

ivwk` wiqvR: Avyi dj Kviv KvQ UK njI Kvjv Avyi Avcbvi ...

cavbgxi cvikvi fvlY, ZˡveavqK miKvi I AvMvgxi gZv AvivnY!

gvnv` Avjx evLvix, UiUv _K: MZ 5 bf^i gjevi ...

7 w`bi gaB gx`i c`ZvM

KvwbR dvZgv : 7 w`bi gaB c`ZvM c Rgv `qvi wb`k ...

PvKwi evuPvbvi Rb AbK mZ ^vx `qwb : kvgxg mi`vi

KvwbR dvZgv : wewWAvi nZvKv gvgjvq `cviv bvqwePvi ...

ZviKi wei MdZvwi civqvbv

wbR^ cwZe`K : we`k Nyli A_ jb`bi gvgjvq weGbwci ...

givi niZvj, Kb GB gvmygi Kv fi Kiwj?

wiKz Avwgi : weGbwc bZZvaxb 18 `jxq RvUi 60 Nvi ......

evsjv`ki m wmvi wmwU wijkbwkc AvMnx Awjqv

bvkivZ Avwkqvbv Payix, Awjqv _K : evsjv`ki XvKv wmwUmn wewfb wmwU Kicvikb wmvi wmwU wmg ...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>