AmaderShomoy.comhome


MvgxY evsKi asm AeavwiZ njv: W. BDb~m


Lyiig Rvgvb: miKvi KZK MvgxY evsKi AvBb cwieZb Avbvi Zxe wb`v Rvwbq bvej weRqx A_bxwZwe` W. gynv` BDb~m ejQb, GZ evsKwU asm AeavwiZ njv|

eyaevi GK weewZZ wZwb ejb, MvgxY evsK mw Kiv nqwQj Mixe gwnjv`i gvwjKvbvq Ges Zv`i eevcbvq GKUv ^kvwmZ cwZvb wnme|

W. BDb~m ejb, GB AvBb MvgxY evsK miKvii nZci Kvbv myhvM ivLv nqwb| GB KviYB MvgxY evsK RvwZK AvZRvwZK mvbi myDP wkLi wbq hZ ciwQj|

wZwb AwfhvM Ki ejb, GLb miKvi GB AvBb cwieZb Ki ZvZ Ggb me myhvM mw Ki w`qQ, hvZ miKvi GB evsKK kZfvM wbR^ wbqY wbq wbZ cvi|

W. BDb~m Avkv cKvk Ki ejb, AvBbi GB mskvabi dj MvgxY evsKi Pwi GKUv gwjK cwieZb wbq Avmv njv| Gi gvag MvgxY evsKi aesm AeavwiZ njv|

Avwg AZ `ytwLZ h, wKQy Acwibvg`kx gvbyli weePbvnxZvi KviY RvwZi GKUv cig Miei cwZvbK GB cwiYwZi w`K Vj `qvi ggvwZK NUbvwU RvwZK cZ KiZ njv hvM Kib wZwb|

bvej weRqx GB A_bxwZwe` ejb, RvwZ wnme GLb Avgv`i `p msK wbZ ne, hvZ MvgxY evsKi Kvbv Awb nIqvi AvMB `ZZg mgq Avgiv GB AvBbi cwieZbjv eRb Ki djZ cvwi|

`ki mKj gvbyl, MvgxY evsKi mKj FYMnxZv-gvwjK I Zv`i cwievii m`meM Ges evsKi mKj KgKZv-KgPvixK G j GKhvM GwMq AvmviI Avn&evb Rvbvb wZwb|

cmZ, MZKvj gjevi beg RvZxq msm`i 19Zg Awaekb ej AvjvwPZ MvgxY evsK AvBb-2013 cvm nq| bZyb AvBb evsKwUi Pqvigvb wbqvM `e miKvi Ges K`xq evsKi Abygv`b eevcbv cwiPvjK (GgwW) wbqvM w`Z ne|


 
pag