AmaderShomoy.comhome


AvMvgxi evsjv`k wbq K_v ejjb Rq


wbR^ cwZe`K : 8 bf^i evi ivZ 8Uvq Pvbj AvBZ cPvi ne mRxe IqvR` Rq-Gi m dwi`yi iRv mvMii AvjvcPvwiZv wbq GKwU wekl Abyvb GKRb ZiYi PvL AvMvgxi evsjv`k|

GB Abyvb DV GmQ eez kL gwReyi ingvb, cavbgx kL nvwmbvmn Zvi cwievii Ai wZPviY I ewMZ bvbv cm| Rq ejQb Zvi Qjejv, eo IVv, covkvbv cevm AevbKvjxb mgqi bvbv K_v| Aviv K_v ejQb Z_chyw, ivRbxwZ I A_bxwZmn AvMvgxi evsjv`ki mvebv wbq|

dwi`yi iRv mvMi Zvi m K_v ej Zzj Avbvi Pv KiQb eez cwievii bvbv welq, evsjv`k Z_chywi cևqvM mvebv, ZviYi ivRbxwZ, AvRvwZK mK I hvMvhvM, Avi ivRbxwZ fvebvi bvbv w`K| AbyvbwU cևhvRbv KiQb ivRy Avjxg|


 
pag