AmaderShomoy.comhome


jxKz gywfevRvi iRZRqx ce bvqKivR


wmbgvi HwZni K_v gv_vq iL Gwkqvb wUwfi kv dqvi G jvfjx gywfevRvii 25 Zg ce mvRvbv nqQ iRZ Rqx AvgR| wekl cei AwZw_ bvqKivR ivvK| ay Zvi evmfeb bq, PjwPi bvbv AvqvRb I NUbvcevni mv_ RwoZ ivvKi evmfeb jxKz G wUs nqQ cyiv cewU| gywfevRvi 25 Zg ce Aviv _vKQ ZviKv`i fQv, `kKi Abyiva wekl wKQz AvqvRb| AbyvbwU cwiKbv, M֚Yv I Dcvcbvq mKZ mvjvnDwb| Gwkqvb wUwfZ AbyvbwU cPvi ne enwZevi ivZ 10.20 wgwbU|


 
pag