AmaderShomoy.comhome


Mvb MvBjb gviRyK


wbR^ cwZe`K : e Mvbi Rbwcq MxwZKvi gviRyK ivmj| Mvb jLvi cvkvcvwk wbqwgZ Awfbq Ki _vKb wZwb| Ze Gevi wbRi jLv Mvb MvBjb gviRyK| G cm gviRyK ejb, wbgvZv I AwfbZv KwP L`Kvi Avgvi Lye KvQi gvbyl| wKQyw`b AvM wZwb AvgvK Zvi avivevwnKi UvBUj MvbwU wjLZ ejb| Avwg Mvb jLvi ci wZwb nVvr ejb, MvbUv ZzwgB MvI| KqKevi Pv Kivi ci Mq djjvg| Avi Avgvi mv_ LyeB fvjv MqQb K wkx dvivex| GbwUwfi Rb wbwgZ Bqm em, bv em bvgi G `xN avivevwnKi UvBUj MvbwUi K_v nQ Ggb nvZ DVvI, nvZ bvgvI- Bqm em, Bqm em| Bqm em, bv em avievwnKwUi wPbvU I cwiPvjbv KiQb KwP L`Kvi|


 
pag