AmaderShomoy.comhome


ivdvZi Kvwnxb c_ Pjv


wbR^ cwZe`K : XvKv _K PMvgi c_ ek j^v mgqi| G iKg `xN c_ Avgiv GKevi gY Kij cii w`b wekvg wbZ PvB| wK ZiY wbgvZv BgivDj ivdvZ aygv Zvi KvRi Rb PMvg _K XvKv cvqB hvZvqvZ Ki _vKb| GB hvIqv Avmvq Kvbv Kvw ZvK Mvm KiZ cvi bv| cևZK wbgvZvi GB ckvq Avkvi AvM GKwU QvU NUbv _vK| mUv Rvbvi RbB ck Kijvg| Avcwb Zv GKwU cvBfU wekwe`vjq _K weweG Ges GgweG kl KiQb| Gici GKwU cvBfU evsK PvKwiI KiQb| Zvnj wbgvYi mv_ wbRK wKfve hy Kijb? G welq ivdvZ ejjb, Avgvi wbgvY Avmvi MUv GKUz Avjv`v| c_g cvPbvU Avws zji l evPi Qv wQjvg| mB Kvm kl Ki 2004 mvji w`K cvYgvi w_qUvii m`m njvg| wK mLvb AwfbZv nZ wMq `Ljvg, GUv Avgvi KvR bv| Gi Pq Avwg cwiPvjbvi KvR ewk gbvhvwM njvg| gb njv GUvB Avgvi Avmjv RvqMv| Gici Avgvi GjvKvi eo fvB wbgvZv AvkdvK wbcyYi mv_ mnhvwM cwiPvjK wnme KvR i Kijvg|

g~jZ GfveB wbgvYi c_ nvUv i ivdvZi| wbgvZv AvkdvK wbcyYi mv_ L bvUK PvBwQ Zvgvi ezZv, wkivbvgnxb, Ges avivevwnK bvUK gywKg ev`vm-G mnhvwM cwiPvjK wnme KvR KiQb|

Gici wbRi iPbv I cwiPvjbvq wbgvY Kib c_g bvUK PZzi| G bvUKi welq ivdvZ Aveviv ejjb, PviwU kU wdj Gi Kvwnbx wgj GKwU L bvUK GwU| GK eQi ai UvKv Rwgq G bvUKi KvR KiZ nqQ AvgvK| bvUKwU AviwUwfZ cPvi nq|

Ze 2011 mvj ekvLx wUwfZ Zvi cwiPvwjZ `~iZ eRvq ivLyb bvUKwU c_g cPvi nq| Gici GKi ci GK wbgvY Kib Kwe I ivRKbv, dvkevK, wZb Aavq, Ԇkl BQv, ԯki evBi Zzwg, jvfjBb, gbi gZ gb, nvIqve`j cfwZ|

GZv Mjv L bvUKi K_v| avivevwnK bvUKi K_v RvbZ PvBjvg| ejjb, Avgvi cwiPvwjZ gW Bb wPUvMvs bvg GKwU cuvP cei wmwiR bvUK cPvi nqQ| Avi c_g avivevwnK nQ cvk cwZwqv| GwU AviwUwfZ cPvi nqQ| Ze ԆgW Bb wPUvMvs bvUKwU _K wbgvZv wnme `kKi cPzi mvov cqwQ|

memgq wbRi iPbvq bvUK cwiPvjbv Ki _vKb GB wbgvZv| Ze AvMvgx weRq w`emi gvm wWm^i gvQivOvq cPvi ne L bvUK Avcb Lei| GB GKwU gv KvR wZwb wbRi iPbvi evBi cwiPvjbv KiQb| `evkxl KvKbi M Aej^b G bvUKwU wjLQb mRj Payix| Avi ekvLx wUwfi cwZv evwlKxZ Zvi iPbv I cwiPvjbvq cPvii Acvq iqQ bvUK fqsKi my`i|

Gme Mi gvS nVvr KiB wZwb ejjb, Avwg wbgvZv Zvbfxi gvKvji wdj zj _K GKwU wWcvgv KvmI KiwQ| GB K_v Rvbvi ci RvbZ PvBjvg Zvnj PjwP cwiPvjbvq Ke AvmQb? Dˇi ejjb, GLbv wbRK hvM gb KiwQ bv| hw`b gb ne Avwg hvM, mw`b _KB eo c`vi KvR i Kie| Ze Avgvi QweZ webv`bi evBi wKQy _vKe bv| Avwg PvB bv Avgvi Qwe `LZ Gm `kK nj Nywgq coyK|

ivdvZ Zvi evev kvgmyj `vK 1999 mvj nvwiqQb| gv Lvj`v Avvi I `yB fvB-GK evbK wbqB Zvi cwievi| fvB-evbi ga mevi QvU wZwb|

`k Zvi wcq wbgvZv gvdv miqvi dviKx I Awbgl AvBP| Ze wZwb KZZv cKvk Kijb wbgvZv AvkdvK wbcyY I Awfbx wZkvi cwZ| Zvi gZ Zv`i RbB Zvi AvRKi G Aevb|

mvgb wK aibi KvR `kK Dcnvi w`Z Pvb| Gi Reve ivdvZ ejb. Avwg ivgvwUK I KgwWi evBi wKQy GcwigUvj KvR `kKK Dcnvi w`Z PvB| Avi eZgvb m KvRjv wbqB fvewQ|

mekl ejjb Aviv GKwU KvRi K_v `kKK RvbvZ PvB| cg Ze Z_vKw_Z cg bv| GgbB GK M wbq fvjvevmv w`emi Rb wbgvY KiwQ bvUK Avwg `e`vm nZ PvB| ivgvwUK I KgwW aibi GB bvUKwU wbqI Avgvi AbK cZvkv|

fvjv M I `kKwcq KvR Dcnvi w`Z Pvb G cRi ZiY G wbgvZv| AvgivI PvB Zvi KvR `L cksmvq gZ DVzK mekYxi `kK I wbgvZviv|


 
pag