AmaderShomoy.comhome


GKK Avjevgi KvR i ewi


wbR^ cwZe`K : MZ gjevi ivZ 8.10 wgwbU Pvbj AvBZ cPvwiZ nq BRvR Lvb ^cbi cwiPvjbvq Dcgnv`ki cLvZ mxZwkx gvbv ` iY wekl mxZvbyvb GBZv mw`bt| Abyvb Pvbj AvB miv K 2012-Gi Pvwqb ew gvbv `i mevBZv myLx nZ Pvq MvbwU cwiekb Kib| MvbwU ewi K kvZviv kyb gy nb| bZzb cwZfvevb wkx Kwkx ew Gevi wbRi c_g GKK Avjevgi KvR i KiQb| ewi c_g GKK Avjevgi Rb GiBga Mvb wjLQb wZbevi RvZxq PjwP cyivicv MxwZKvi Kwei eKzj I kvZvwcq mxZ cwiPvjK evmy`e| Ze Gvjevg mxZ cwiPvjK wnme K K KvR Kieb Zv PgK wnmeB ivLZ Pvb ew| Ze wbRi c_g GKK Gvjevg wc gvngy` myi-mxZvqvRb Kieb GgbUv wbwZ KiQb ew| ew ejb, wcqRb _K i Ki AbKB Avgvi Avjevgi K_v cvqkB wRm Kib| cZyˇi AvgvK bxie _vKZ nq| Ggb bxie _vKvUv Avi _vKZ PvwQbv| ZvB wmv wbjvg Gevi wbRi GKwU gwjK GKK Avjevg Kiv DwPZ| ew Rvbvb AvMvgx gvm _K Avjevgi KvR cyiv`g i ne| Ze GKUz mgq wbq GvjevgwUi KvR KiZ Pvb wZwb| kvZv`i fvjvjvMvi K_v weePbv Ki meaibi MvbB _vKe Avjevg| PMvgi ivDRvbi cvnvoZjxi gq ewi Mvb nvZLwo Zvi gv kjx eo-qvi KvQ| evev i`xc gyZmyxi KvQI Mvb Zvwjg wbqQb| RvZxq chvq mxZ cwZhvwMZvq cuvPevi RvZxqfve cyiZ nqQb wZwb| Rxebi Ggb chvq Gm cvnvoZjxi cnjv ekvL Lye wgm Kib ew| KviY mB QvUejvq cnjv ekvLi mgq Mvb MvIqvi BQ _vKjI ZLb bvbvb KviY Mvb KiZ cviZb bv ew I Zvi eo evb wbevwPZv| DjL ew GKwU cvBfU wekwe`vjq weweG-Z kl el AaqbiZ|


 
pag