AmaderShomoy.com

home

mekl mKj msev` 

 •  » cwiek `~lY Pxb wbtkvm bqv `vq
 •  » Ke cZvnvi ne mfv-mgvek wblavv
 •  » Av.jxM bZv nZvi NUbvq evi evm agNU
 •  » wbR`k cievm
 •  » heb ai ivLvZ
 •  » MvgxY evsKi cwZ mnvbyf~wZkxj`i fvU w`b: BDb~m
 •  » Lvj`v wRqvi w`K PvL Zyj ZvKvbvi mvnm nvwmbviI bB: Qv`j
 •  » AvKei Avjx Lvb, ingvb mvenvb BDRjm wccj : A_gx
 •  » cwgv evjcg
 •  » miKvi ndvRZ I weivax bZv-Kgx`i `gb e : Avkivd
 •  » mwPe`i wbevPb KwgkbK mnhvwMZvi wb`k
 •  » KevRvi Qwoq coQ VvvRwbZ ivMevwa
 •  » 10 bf^i ch gyjZwe, msm` Awaekb Pje
 •  » ԆeCgvb
 •  » c`ZvM cwZgx ZvRyji AwfgZ
 •  » wbevPb Kwgkbvii ee AmvsweavwbK I AhwK: RvgvqvZ
 •  » ivRbwZK msKU wbimb Rb eemvqx`i D`vMwU Zgb AMMwZ nqwb
 •  » nvRxM AvjxM-weGbwc msNl, cywjk-mvsevw`Kmn AvnZ 25
 •  » Mj AvWm cvevwjkvm`i Rb myLei !
 •  » weGbwcK wbevPb Ask wbZ BBDi Avn&evb
 •  » mybvgMi RvU gnvRvUi gbvbqb cZvwk`i c`PviYvq gyLi
 •  » mw`Z Awfhvb AvUK 17 evsjv`wk
 •  » iscyi KKUj nvgjvi hye`ji 2 K`xq bZvmn 45 Rbi bvg gvgjv
 •  » wbqwZ
 •  » hb-Avm GKk' fviZxq
 •  » wece I msnwZ w`em D`hvcb Kie wdbjv weGbwc
 •  » Ni _vKzK wbivc`
 •  » e`ywZK AZevm
 •  » Avcb eo evbi KvQI wbivc` bq QvU evb : (wfwWI)
 •  » wb`jxq miKvii `vweZ evi PigvbvB cxii MY-mgvek
 •  » wn`y evwoNi nvgjvKvixiv gxi mv_ Nyi eovbvq wgRvbi vf
 •  » c_g bvix
 •  » weGbwc niZvji bvg gvbyl nZv KiQb : wkvgx
 •  » gwZwSj Av.jxM bZvK Kywcq I wj Ki nZv
 •  » AvcvZZ 10 fvU
 •  » kvcjvq mgveki AbygwZ PqQ ndvRZ
 •  » ԆndvRZ I RvgvqvZK ivZvq iL kvwZc~Y wbevPb me bq
 •  » evK wekwe`vjqi wei nvdmv Bmjvgi wiU
 •  » `xcyi bqvw`wj mdi ivRbxwZB gyL
 •  » 146
 •  » GLbv AvjvPbvi Rb c֯Z weGbwc
 •  » gZzqx
 •  » ivwkqvq wgwjqb Wjvi g~ji gv`K Dvi
 •  » KVvi A`vjbi gvag miKviK gZv _K bvgvbv ne
 •  » g` Sivbv Lvevi
 •  » weGbwc bx kvwZ Pvq bv: cavbgx
 •  » BweZ wfwmi Kvhvjq QvjxMi fvOPyi
 •  » `yB bxi msjvci evcvi Avkvev`x eemvwqK bZviv
 •  » ZzQ gZz
 •  » Av.jxM miKvi gZvq _vKj `ki Dbqb nq: Rq
 •  » eni Av`vjbi c_ MvgUm kwgKiv
 •  » wRNvsmvcivqY gvbwlKZv ZvM Kib : Lvj`v wRqvK ebgx
 •  » msjvci cևqvRb bB: bvwmg
 •  » mZvb`i dmeyK gwbUi Kib
 •  » wbevPb Ask wbZ cvie bv RvgvqvZ
 •  » msjvci c֯Zve GLbv envj
 •  » cavbgxi mv_ eemvwqK bZv`i eVK PjQ
 •  » evsjv`k wbq AccPvi
 •  » niZvj bvkKZv `gb bZyb AvBb
 •  » evsjv`k wbq fviZ-gvwKb mvqyhy
 •  » cvYfi nvmyb
 •  » Aea kwgK AvUK : mw` Aviei gvKUjv msKU
 •  » UvKv euvPvZ!
 •  » me`jxq miKvi Avmyb: myiwZ
 •  » ivRbxwZK ^Q KiZ ne
 •  » gyw cjb gvkviid
 •  » gvbyl cwieZb Pvq: dLij
 •  » evsjv`ki A_bxwZ I Re cևKkji mvebv
 •  » msLvjNy`i Ici nvgjv Ges ivRbwZK dvq`v
 •  » wecvK gvnx
 •  » gviv Mjv niZvjKvix`i Avb ` wk gwbi
 •  » evcK Pvj Avg`vwb njI cfve coQ bv evRvi
 •  » GKkYxi gx-Ggwc gnv Ubkb
 •  » wKQy AcwiYvg`kxi KviY MvgxY evsKi asm AeavwiZ : W. BDb~m
 •  » KuvPv gwiP
 •  » gvwjK-kwgK ؛`, mgvavbi c_ Kv_vq ?
 •  » emjU kxZ Kvey
 •  » gvnvw_i LuvRvi `iKvi bB, Dbqbeve`i fvU w`b : Rq
 •  » ZviKK wdwiq Avbvi cwqv RwUj
 •  » weqZI chyw
 •  » wecei cvmwKZv
 •  » kL nvwmbv fviZi AvcbRb: fviZi ^ivgx
 •  » ivRbxwZi KwVb mgq bf^i
 •  » AvmQ 5 w`bi niZvj!
 •  » BDb~m evsjv`ki mePq eo k : gywnZ
 •  » ԆZRwq c`v_ cևqvM Bqvwmi AvivdvZi gZy
 •  » i nj RGmwm-RwWwm cixv, cixv_x 19 jvL
 •  » avbi kxl wbevPb Kie bv RvgvqvZ
 •  » mvnivIqv`xi mgvek wfwWI fvlY `eb Lvj`v
 •  » RvZxq cvwU ZˡveavqK miKvi cwZ mg_b Ki bv : GweGg ij Avwgb nvIjv`vi
 •  » `yB bxi GKuqwgZ `k cQb co AvQ
 •  » me`jxq miKvi _vKQb hviv
 •  » evsjv`kK AbK ewk Rj `qv nQ
 •  » cvwKZvwb AB cvwKZvb Nvqj
 •  » msKU wbimbi c_ `y`ji KD nuvUQ bv : cxi nvweeyi ingvb (wfwWI)
 •  » gwm'i Rvov Mvj, nvijv wgjvb
 •  » weqi `vweZ 8g kYxi Qvi evwoZ 7g kYxi Qvxi Abkb
 •  » gvavbi c_ nuvUQ bv KDB
 •  » wbeb evwZj nj `yB weK wPv RvgvqvZi
 •  » ei 75 Kb 13, AvR weq
 •  » we`k BQgZv UvKv cvVvQ ewmK evsK
 •  » hfve nvZ nvZ KKUj
 •  » wbevPb gvBbvm Uy dgyjv!
 •  » m`n Awekvm
 •  » ivcwZi KvQ hvQ weGbwc!
 •  » AvMvgxZ K gZvmxb ne?
 •  » me`jxq miKvii gvag msKU wbimb me : bvCgyj Bmjvg Lvb (wfwWI)
 •  » miKvi wVK KiQ bv w`bY, Zdwmj w`Q bv Bwm
 •  » alYi Rb K `vqx?
 •  » fviZi gjvwfhvb: Mwiei iKU-ivM?
 •  » AvmQ Uvbv niZvj
 •  » Zi`i _K mveavb
 •  » GK cavbgx, mevP `yB gqv` AvBb Pvb ZiYiv
 •  » evsjv`k wbq fviZ-gvwKb mvqyhy
 •  » wewWAvi we`vn m`i `i wcjLvbvq wK NUwQj : (AwWI)
 •  » `ybxwZi AvLov GjwRBwW
 •  » wece I msnwZ w`emi ewk I iZ
 •  » mgevq Av`vjbi gweKvk Ges Avgv`i K_v
 •  » RbgZ hvPvB : hewbKvi Aivj (02)
 •  » kvw mjb AwbwZ : wmwiqvq mwnsmZv eo hvIqvi Avkv
 •  » Rj nvmcvZvj wPwKrmv `qv nQ Amy gyiwmK
 •  » Pxb gZvmxb `ji Kvhvjqi mvgb evgvq GKRb wbnZ
 •  » evi XvKvq Bmjvgx Av`vjbi mgvek
 •  » Rwic kvmK`j KsMևmi civRqi mvebv cKU
 •  » weqZ chywi eenvi
 •  » G`vb Kwi Kqw`b euvPgy evn
 •  » Bqvwmi AvivdvZK wel cևqvM nZvi cgvY
 •  » mvMi b`my`i _vev
 •  » Lvj`vi evwoZI KKUj coe -QvjxM
 •  » AwwZkxjZvt myix gvwbKi LvjvZv fvB Rvwei Dc-DcvPvh!
 •  » kL nvwmbvi c`ZvMB me mgmvi mgvavb -Kv`i wmwKx
 •  » 3 w`bi niZvji ci cvYPj ivRavbx
 •  » mvbvjx evsKi `ybxwZ Avgj bqvi gZv bq -A_gx
 •  » bf^iB XvKvK wewQb Kivi cwiKbv weGbwci
 •  » mgveki c֯ywZ eVKB Aei ndvRZi kxl bZviv
 •  » RvZxq wekwe`vjq wkKK MdZvi I RjnvRZ ciYi wb`v I cwZev`
 •  » ivq KvhKi bv Kivi Avn&evb RvwZmsNi
 •  » evnivBb wK AviK BivK nZ PjQ
 •  » `yB bxi msjvci `vweZ c_ bvgjb GK ZiY
 •  » AvR wece I msnwZ w`em
 •  » wewWAvi we`vn : AbK cևki Di gjwb
 •  » msm`i gqv` evoQ
 •  » 152 AvmvwgK duvwmi Av`k `qv AwePvi -Avgbw BUvibvkbvj
 •  » kZKvwU UvKv jvcvU KiI aivQuvqvi evBi
 •  » weMZ 10 gvm cywjk, ive I wewRwei wjZ wbnZ 268
 •  » wewUk AvBbvbyhvqx ZviKK wdwiq Avbv mnR bq
 •  » mgSvZvi Acvq weGbwc
 •  » KweZvi wbKUZg Dcjw : zav I e_v - Ryqj gvZvwdR
 •  » cևqvRb myy cvwb eevcbv
 •  » niZvji klw`bI `kRyo APjvev
 •  » wkK msKU `~i KwiZ nBe
 •  » `wY Gwkqvb mwbUkb Kbdvi
 •  » gvneye Dj Avjg Payixi Amgv wZK_v
 •  » weGbwcK 5 gYvjqi `vwqZ w`j msKU mgvavb me ne
 •  » `yB bxi dvbvjvc bv njB wK fvjv nZv
 •  » AmeK me Kiv hvq bv wK
 •  » miKvwi Abyivai Z_ cKvk Kij Avcj
 •  » nvwKsqi ksKvq gvBvmdU
 •  » me`jxq miKvi MVb KiZ gx`i c`ZvM i
 •  » GKZidv wbevPb cwZiva c֯wZ
 •  » 'Bqvwmi AvivdvZK welcևqvM nZv'
 •  » cavbgx BQv Kij msKU wbimb me : ij Kwei wiRfx (wfwWI)
 •  » jvjgwbinvU I cvebvq wn`y`i Ici nvgjvq hyivi Mfxi DM
 •  » Rvi Ki wbevPb bvUKi Pv nj MYcwZiva : RvgvqvZ
 •  » GB jovBq m bb gykwdK
 •  » `j wbwl njI avbi kxl wbevPb Kie bv RvgvqvZ
 •  » i`vmcyi Qv`j bZv wgUyi GK eQi mkg Kviv`
 •  » evvq Lvj _K Dvi Kiv hyeKi cwiPq `yB gvmI cvIqv hvqwb
 •  » 'bxj iOi ^c' mvdj mwLb
 •  » Gevi mvnivIqv`xi mgvek wWwRUvj Lvj`v!
 •  » kvw AvjvPbvq DfqcK GwMq AvmZ ne
 •  » Di cև`k ivji Rbmfvq fvUv, nZvkvq KsMm
 •  » GB bvPwU fvPyqvj wgwWqvq So ZyjQ
 •  » hyivi Av`vjZ AwfhvM Aea NvlYvi Ave`b
 •  » gvQ aiZ b`xZ euva!
 •  » cwZex`i ey Lmi fvB
 •  » cjx mqx evsK MVb Avi Kvb evav bB
 •  » wnibqx ng
 •  » cvkvK kwgK`i bvh gRywi I Kgcwiek wbwZ KiZ ne -KgRxex bvix
 •  » `y'eQii AvM Avwcji bvwb nQ bv
 •  » KbWg mj GLbv cvVvbv nqwb duvwmi `cv߇`i
 •  » wcjLvbv nZvKv: gvwUf ARvbvB _K Mj
 •  » weGbwcK 5 gYvjqi `vwqZ w`j msKU mgvavb me ne : gRi (Ae.) AvLZvivgvb
 •  » UK kv' MYZ,Me Kv_vq?
 •  » Lvj`v wRqv msjvc ivwR, kL nvwmbvI c֯ve evwZj Kibwb
 •  » Aeivai ci AmnhvM weGbwci
 •  » GKB GjvKvi bZyb RywU
 •  » exii gZv joB niQ evsjv`k
 •  » dmeyK cavbgxi mgvjvPbv : mB wkK KvivMvi
 •  » msNl, KKUj weviY, Avb
 •  » 20 eQi ci wbDBqK WgvvU gqi wej wW evwRI
 •  » we`wk Zviv AvmQb bv ivRbwZK AwiZvq
 •  » wmvcyi Gikv`-gy eVK : miKvii AevbKB mg_bi wmvZ
 •  » MvPovq GKB RwgZ GK mv_ wZb dmj
 •  » AvbykKvi c֯ve 'bv'
 •  » Aveviv AwbqZvi gyL wmwiqvi kvw AvjvPbv
 •  » kL nvwmbvi Aaxb Kvb wbevPb nj GKZidv wbevPbi Avkv iqQ (AwWI)
 •  » RKvi KvQ Aveviv nvi d`ivi