bf^i 07, 2013, enwZevi : KvwZK 23, 1420

msLvjNy`i Ici nvgjvq Av.jxM RwoZ: mwjg


Gg G Avnv` kvnxb: cvebvi muvw_qvq msLvjNy`i Ici nvgjvq RwoZ AvIqvgx jxM, hyejxM I QvjxMi bZv-Kgx`i Mvi I wePvii `vwe RvwbqQ evsjv`ki KwgDwb cvwUi (wmwcwe) mfvcwZ gyRvwn`yj Bmjvg mwjg|

eyaevi weKvj RvZxq cmKvei mvgb cvebvi muvw_qvq msLvjNy`i emZevox I gw`i nvgjvKvix`i `v-g~jK kvw-i `vweZ wmwcwe I evsjv`k mgvRZvwK `j (evm`) AvqvwRZ wevf mgvek G `vwe Rvbvb wZwb|

muvw_qvq msLvjNy`i Ici nvgjvi NUbvq gyRvwn`yj Bmjvg mwjg ejb, weGbwc-RvgvqvZ msLvjNy`i Ici nvgjvi Dvwb w`qwQj Ges vbxq AvIqvgx jxM, hyejxM I QvjxMi bZv-Kgxiv nvgjvi m RwoZ wQj|

`yB bxi Dχk mwjg ejb, Avcbviv msjvc wbq Avi bvUK Kieb bv| GZ Avcbvi`i Ici _K RbMYi Avv I wekvm DV hve|

ivRbwZK cwZwnsmvi c_ Qo `k I RbMYi ^v_ msjvci gvag mgSvZvq AvmZ `yB bxi cwZ Avn&evb Rvbvb wZwb|

evm`i mvaviY mv`K KgiW LvjKyvgvbi mfvcwZZ mgvek Ab`i ga wmwcwei cwmwWqvg m`m kvn Avjg, KgiW eRjyi iwk` wdivR I KgiW ivRKyvgvb cgyL ee `b|


This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/11/07/news0025.htm

 

AmaderShomoy.Com