AmaderShomoy.com

Abvqi KvQ gv_vbZ Kivi ckB Avm bv : ^ivgx

gvndzR mvw`K : ^ivgx gnxDxb Lvb AvjgMxi eZgvb niZvjmn mvwZK wewfb msKU cm ge KiZ wMq ejQb, Rbbx kL nvwmbvi bZZ Avgiv Kvbv Abvqi KvQ gv_v bZ KiZ PvB bv|...

RootsAmaderShomoy.com

Best website Packages
cevmi Lei
Avwg cavbgwZ PvB bv| gvbyli kvw PvB cavbgx GB ee Avcwb Kx mg_b Kib?
 nuv
 bv
 g e bB
Previous Result
Avgv`i AviI cKvkbv
mekl AviI Leicavbgx c`ZvM msKU mgvavb: Lvj`v


Gg G Avnv` kvnxb : cavbgxi c`ZvM msKU mgvavb ej ge KiQb weGbwc Pqvicvimb eMg Lvj`v wRqv| ...

ivRavbxZ jbvq Avb, AwM` 7


BmgvCj mvBb Bgy : ivRavbxi jxevRvi wfvwiqv cvKi mvgb Pj jbvq cUvj evgv wbc AwM` nqQb 7 Rb| Zv`i ga ...

gbbi evmvq KKUj wbc


W wicvU: evsjv`ki IqvKvm cvwUi mfvcwZ ivk` Lvb gbbi Divi evmfeb iveevi mܨvq KKUj QyoQ `yeiv| Ze KKUjwU ...
wfb Lei
webv`bi Lei
m`k
Ljvi Lei

Kvwkgcyi wfAvBwc mj gI`y`, Avbvqvi iwdK I wgUz


wkgyj wekvm XvKv KvivMvi
nvwjg gvnv` : cywjki Ici nvgjv, Mvwo cvovbv I fvOPzii gvgjvq weGbwci kxl 5 bZvK XvKv K`xq KvivMvi Ges MvRxcyii Kvwkgcyi K`xq KvivMvi ivLv nqQ| Giv nQb weGbwci vqx KwgwUi m`m gI`y` Avng`, GgK Avbvqvi I iwdKzj Bmjvg wgqv, weGbwc Pqvicvimbi Dc`v Avyj AvDqvj wgUz Ges wekl mnKvix kvgmyi ingvb wkgyj wekvm| Gi ga weGbwci

84 Nvi bvkKZvi niZvj

`xcK Payix : wbevPbKvjxb miKvi wbq eo `yB`ji cvvcvw ...

Mvii ZvwjKvq AviI GKWRb bZv!

wece wekvm : weGbwci kxl 3 bZv AvUK I kxl bZv`i evmvq Zjvwk Awfhvbi dj 18 `ji AwaKvsk bZv-Kgx ...

eyqvi `yB w`bi QywU

Avngv` hvqbywb mvbx :
Lye mKvj, GKwU gawe cwievii KZvi hw` mnawgbxi wLUwgU AvPiY Nyg fvO Ze ...

GKZidv wbevPb iL w`Z Lvj`vi Avnvb

Gg G Avnv` kvnxb : hKvbv g~j GKZidv wbevPb iL ......

Rqi m wbevPbx cPviYvq Ask wbZ `k AvmQb mvnj ZvR

Gg G Avnv` kvnxb : Avmb `kg RvZxq msm` wbevPb cPviYvq ...

we`wk K~UbxwZKiv nZvk

ivvwk` wiqvR: weGbwci kxlvbxq cuvP bZv MdZvi nIqvq ...

Lvj`v wRqv Aei

ivvwk` wiqvR: weivax `jxq bx Lvj`v wRqvK Zuvi jkvbi ...

Lvj`vi m wekwe`vjq wkK`i mvvr

W wicvU : XvKv wekwe`vjqi mveK Dc-DcvPvh Av ......

miKvi ^ivPvixi f~wgKvq AeZxY nqQ : dLij

Avj-Avgxb Avbvg: AvMvgx `kg RvZxq msm` wbevPb Pig fivWywei ...

msjvci Rb mvgbi `iRv bv cQbi `iRv : ck wiRfxi

gvndzR mvw`K : weGbwci hy&M gnvmwPe ij Kwei wiRfx AvIqvgx ...

wkwei m`n mvaviY Qv·K AvnZ KiQ QvjxM

gwneyj Aviwdb, ivRkvnx _K: ivRkvnx wekwe`vjq Kvvm ...

wcqvm Kwigi evwoi mvgb nvZevgv, `vivqvb wjwe

mvBd bvwmi: evK wekwe`vjqi wkK UK kv AvjvPK ......

Lvj`v wRqvi m KvR KiZ ewk cQ` hyivi

Avj-Avgxb Avbvg: hyivi ciiv KgKZviv fviZK Rvwbq ...

wWwRUvj Kvq`vq gnve wbevPb Kwgkb

ivwk` wiqvR: GKZidv wWwRUvj wbevPbi Pov c֯wZ ......

dinv` gRnvii gZvgZ, Kx Kieb Lvj`v ?

G jLv hLb wjLwQ ZLb weivax `ji Ici bZyb Ki `gb-cxob ...

Lmov c֯yZ, me`jxq miKvi Rvcvi 3 gx

W wicvU : wbevPb wbq AwbqZvi gaB wbevPbKvjxb ...

Kzwgjvq KvfvWfvb Pvcvq 8 c_Pvix wbnZ

BgwRqvR Avng` wRZz, Kzwgjv _K : XvKv-PMvg gnvmoKi Kzwgjv mbvwbevm GjvKvq KvKwj iziUi mvgb ...

eZgvb miKviKB cieZxZ `LZ Pvq fviZ

gvRnvi L`Kvi : AvMvgx 6 gvm `wY Gwkqvi evsjv`k, fviZ, ...

BDb~m Ԇ`ki kΓ ge KZUv hywhy ?

gvnv` Avjx evLvix: UiUv _K, KD UvBdKUv ev ...

5 bZvK MdZvi nZvk wewUk nvBKwgkbvi

Gg G Avnv` kvnxb : evsjv`ki cavb `yB ivRbwZK `ji ......

mw` Avie Aea kwgKi ivZi Nyg nvivg

ivwk` wiqvR: mw` Avie Aea kwgK`i ivZi Nyg nvivg ...

wiKmvPvjK _K jLK

wcqvsKv AvPvh: gbvib evcvix GKRb wivIqvjv, Avi ......

130 zj Qvi Rb 1wU UqjU !

Avey mvB`: cvwb, cqwbvkb I ^v myweavi Afve bvRyK ...

MdZvi nZ cvib Lvj`v

Avj-Avgxb Avbvg: weivax`jxq bx eMg Lvj`v wRqvK MdZvii ...

weivax`i XvjvIfve MdZvi gvbeZvweivax

W wicvU: RvZxq gvbevwaKvi Kwgkbi Pqvigvb AavcK ...

niZvji Avuavi `~i KiZ cvi Zib cRbi c`xc

KvwbR dvZgv : mveK ZˡveavqK miKvii cavb Dc`v wePvicwZ ...

cmKve _K Lvwj nvZ wdijv Mvq`viv

nvwjg gvnv` : Aekl RvZxq cmKve wgjbvqZbi mvgb ...

KvMR cob bv mygb Kexi

evsjv Lqvji bZyb AvwK di gvV bvgQb Kwei mygb| Zvi ...

AveviI gZvq AvmQ gnvRvU miKvi

gwneyj BR`vbx Lvb Wvejy, Knjg : RvwZi RbK eezi Kbv kL nvwmbvi bZZ AveviI gZvq AvmQ gnvRvU miKvi| ...

wb`viY hYvi evSv wk`i Nvo

wiKz Avwgi : MZ 29 Avei weGbwc bZZvaxb 18-`jxq RvUi ...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>