AmaderShomoy.comhome


Awbevh cwiYwZi gyLvgywL


evinvbDxb BDmyd : `y'`dv 60 Nv niZvji ci 84 Nv niZvji WvK `qvi ciB cavb weivax `j weGbwc'i 5 kxl bZvmn K`xq bZv`i 'MYMdZvi' hb cwiwwZK Aviv AwwZkxjZvi w`K Vj w`Q| Aviv AwaK gvvq RvjvI-cvovI fvsPyii gQe i nq MQ| hLb QywUi w`bI Kvm-cixvi KmiZ Ki wZ wKQyUv cywlq bqvi Pv PjQ ZLb welqwU wkv_x-AwffveKmn meii gvbylK Aviv nZvkvi w`K Vj w`qQ|

eZgvb msKUi K`we`yZ iqQ 'civRqi SyuwK' _K ivi AvMvg mZKZvi jovB| wbevPb gZvmxb `j wKsev weivax `j h ciB Rqx nevi mvebv Zwi nvK bv Kb; hLb 'Rqi AvZwekvm' wKsev 'civRqi DrKv' ZxeZi nq DV ZLbB i nq euvKv c_i ivRbxwZ| weev`gvb cq AvMvg Abywmv GmQ-Avgvi Rq Ko bqv ne A_ev Avgvi GZ mnR ni hvIqv wVK ne bv| ZvB GK c Rbwbivcvi Zvqvv bv Ki gvMZ asmvZK Kgm~wP w`q bvMwiK`i bvRnvj Ki hvQb| Ab c 'msweavb' I 'wbevPbx AvBb' wekl Dχk i`e`j Ki GLb cwiewZZ AvBb I msweavbi `vnvB w`q wbRi cwiKbv evevqbi giYcY jovB Ki hvQ| GZ K wK ejjv mUv kvbv ev weePbv Kivi gZv 'cwiwwZ' AvcvZZ Zv`i bB| dj wc nQ RbMY-`~i nQ bv msKU|

'msjvc' my I wbqgZvwK ivRbxwZi GKwU iZc~Y Abyl| wK eZgvb msKU _K DiYi Rb msjvci Pq 'mw`Qv' AwaKZi iZc~Y| bZyb Ki 'MYMdZvi' I '`gbbxwZ' mgSvZvi c_ `kgvb wbfy wbfy c`xcwUKI Qyuo dj `qv nj| wekl Ki gZvmxb `j hLb ixwZgZv '`jxq wUwKU' wew i Ki w`qQb m gyn~Z 'weZwKZ' wbevPb Kwgkbi Avven ZrciZv 'GKZidv' wbevPbi 'ivWgvc'K Aviv `kgvb Ki ZyjQ| `y'wU cavb ivRbwZK wkwei _K cwiwwZK hfve `Lv nQ ev Gi 'mve cwiYwZ' mK hv fvev nQ Zv ixwZgZv AvZNvZx ev jvgnlKI eU! cviwiK 'mnbkxjZvi' welqwU GKeviB AcvmwK Dfqi KvQ| weivax `j me nj 'h Kvb c_' `vwe Av`vq mP| miKvi 'HwZnvwmKfve' AwcZ `vwqZ cvjb h Kvb eev wbZ njI 'AvZiv' KiZ wcQcv ne bv| 'wbiewQb' Dbqbi Rb Aviv GK Uvg 'wbiewQb gZvq' _vKvi ^v_ Zviv weivax `ji RvU I fvU 'evbPvj' KiZ h 'Kw_Z' gvvicvb KiQ Zvi 'KvhKvwiZv' AbK B BZvga `Lv hvQ| G cwiKbvi evevqb nZ _vKj g~j msweavbi 'wwiU' Gi mv_ 4_ mskvabxi 'GwmW' jM Sjm hZ cvi MYZvwK hvvi 'fvM'|

Avgv`i 'bvMwiK mgvR' nq wef nq AvQb bZyev Avgiv wef `wZ `LwQ| Kvb gwjK welq 'mngZ' cvlY Kivi mswZ cvq AbycwZ| `ki 'gyiwe' ev 'meRb kևq' Ggb GKkZ Rbi GKwU ZvwjKv Avgiv KiZ cvwi AbvqvmB| wK msKU DiYi welq KD-B wbRi gZv`k ev Aevbi Ea Kvb 'P~ov' wmv w`Z PvBeb bv| hw`I 'ZˡveavqK miKvi' BmyZ mycxg KvUi Avwcj wefvM KZK wmwbqi I eiY AvBbRxex`i wbq MwVZ 'GwgKvm wKDix'MY Gi c gZvgZ `qv mˡI AvjvwPZ wef ivqwU `qv nq| Avevi 'AwZ Drmvnx' miKvi Zv 'myweavgZv' KvR jvwMq bZyb weZKi Rb `q| hvi wewqvq Avgiv AvRI Z-weZ| miKvi hw` 'P~ovfve' wmv wbqB _vKb Zv`iK 'AviK Uvg' gZvq _vKv Acwinvh-Zvnj Zv RbMYK Lvjvmv Kiv `iKvi| AnZyK 'mvsweavwbK evaevaKZv' ev AvBbi `vnvB w`q Avi 'cnmb' bv KivB kq| cavb `y'wU kwi jovB Qvov eZgvb evsjv`k Kvb wbevPb 'MnYhvM' ne bv| GKRb ivRbwZK weklK bvwK ejQb, cavb Dc`v Qvov evwK 10 Rb Dc`v weGbwc _K `qv njI Kvb jvf ne bv| myZivs Avi wPv Ki '1 wgwbU' mgqI b bv Ki 'cavb Dc`vi' MnYhvM mgvavb Ki RvwZK 'AwaKZi' msKU _K gy Kivi webxZ Abyiva RvbvB|

mKji AskMnY 'jfj cwqs wd' Zwii gvag GKwU MnYhvM wbevPb Drmei Rb GKwU 'P~ov mw`Qv' Dcnvii Awfcvq RvbvB| Ab_vq Awbevh cwiYwZi w`K AevnZ hvvB Avgv`i wbqwZ|

jLK: ivRbwZK weklK |BdvK

vbxq mgq :0145 NUv 10 bf^i 2013 
pag