bf^i 10, 2013, iweevi : KvwZK 25, 1420

weAviwUwm evm Avb jvMvQ miKvii jvK, cgvY AvQ : byij Kexi (wfwWI)


dviK Avjg : GKUv cvwUi bvg AvIqvgxjxM, GB `jwU RbZvi `j| hB `jwU cwZwbqZ ^vaxbZvi K_v ej fvU Pvq, myweav Pvq Ges mvb Pvq | ^vaxbZvi PZbv nQ, Avgv`i Rxebi mePq eo mvbi I ghv`vi welq| mB cvwUi bZvKgx`i m Avgvi Lye ekx `Lv nq bv| Ze bvbvb Zii bZvKgx`i m `Lv nq | Zviv AvgvK MZ GKgvm ai ejQ, Avgiv gZvq _vKe, KviY fviZ Avgv`i m AvQ| ^vaxbZvi PZbvi cvwU gZvq _vKe evsjv`ki gvbyli fvU| Aci cvwU nQ RvZxqZvev`x `j, Zviv AvgvK ej, nvwmbv _vKZ cvie bv, KviY AvgwiKv Avgv`i m AvQ| GB Dfq `ji bZviv mvaviYZ ej bv, RbMY Kvb c AvQ? A_vr GB `yBUv cvwU ^vaxbZvi PZbvi cwicx `j wnme evsjv`k Avgv`i gv_vi Dci, Nvoi Dci Pc em AvQ | Zviv Avi hv-B eySvK, GB `j `ywU ^vaxbZvi PZbv evS bv| mUvK eenvi Ki gv| Avi hv-B eySyK RvZxqZvev` evS bv| mUvK eenvi Ki gv|  BsiRx `wbK wbD GR cwKvi mv`K byij Kexi Gme K_v ejQb emiKvwi Pvbj evsjvwfkbi gaivZi UKkv wbDR G wfDR Abyvb|

 

mvsevw`K Mvjvg gvZvRvi Dcvcbvq  UKkvZ Aviv DcwZ wQjb bvMwiK HKi AvnvqK gvngy`yi ingvb gvbv |

bij Kexi Aviv ejb, weAviwUwm evm Avb jvMvQ miKvii jvK, cgvY AvQ wZwb ejb, XvKv - biwms`x iUi weAviwUwm evm wKfve AvwRgcyi wMq Avb w`jv? K w`jv? Gikv` AvgjI GKB KvR Kiv nZv |

wfwWI `LZ GLvb wKK Kib

 

vbxq mgq : 0142 Nv, 09 bf^i 2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/11/10/middle0437.htm

 

AmaderShomoy.Com