bf^i 10, 2013, iweevi : KvwZK 25, 1420

Lvj`vK Mvii welqwU fe `Lv nQ : Z_gx


W wicvU : weGbwci cuvP bZvK Mvii ci `ji Pqvicvimb Lvj`v wRqvK Mvii welqwU fe `Lv nQ ej RvwbqQb Z_gx nvmvbyj nK Bby| MZKvj kwbevi `ycyi XvKv wekwe`vjqi mvgvwRK wevb Abyl` wgjbvqZb GK Abyvb kl mvsevw`K`i cևki Reve wZwb G K_v Rvbvb|


Bby ejb, niZvj gvbyl gvivi g`vZv wnme weGbwci cuvP bZvK Mvi Kiv nqQ| KviY gvbyl gvivi `vq Zviv GovZ cvib bv| `ji kxlbZv wnme GB `vqfvi Zv`i wbZ ne|

wZwb ejb, Kvbv kZ Qvov msjvc Avnvb Rvbvbv njI weGbwc ZvZ mvov bv w`q gvMZ niZvj w`q hvQ| `k Zviv mwnsmZv mw KiQ| GwU cwZnZ KiZ miKvi ecwiKi| gvbyli Rvbgvj-mw ivi Rb miKvi cևqvRb me wKQzB Kie| Abyvb cavb AwZw_i eZvq Z_gx ejb, eZgvb `kK ZuZzj Ryi I hyvcivax RvgvZ Bmjvgxi KvQ muc `qvi cwiKbv nQ| Gi bZZ w`Qb Lvj`v wRqv| wZwb Zv`i cwZnZ Kivi Avnvb Rvbvb|

cveZ kvwZPzw evZevqb welq wZwb ejb, GwU mb KiZ nj evZemZ f~wg Kwgkb, Avw`evmx fwg Kwgkb I AwaKvi AvBb GB wZbwU welqi cևqvRb| fvii KvMR 

vbxq mgq : 0145 Nv , 10 bf^i 2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/11/10/middle0438.htm

 

AmaderShomoy.Com