AmaderShomoy.comhome


weivax RvUwenxb wbevPb, fvUK` Kgvbvi wPZv


W wicvU : AvMvgx `kg RvZxq msm` wbevPb fvU K` Kwgq Avbvi wPv-fvebv KiQ wbevPb Kwgkb (Bwm)| hw`I Gi AvM K` msLv evovbvi wmv wQj| wK weivax RvU wbevPb Ask bv wbj wbivcv BmyZ K` msLv KgvZ Pvq Bwm| GKBm mbv gvZvqb Ki cwiwwZ wbqYi wPv Kiv nQ|        BdvK

Bwm mwPevjqi KgKZviv ejQb, me`ji AskMnY wbevPb nj fvU K` ne 40 nvRvii gZv| Avi weivax RvU Qvov wbevPb nj K` msLv AaK Kwgq Avbvi wPv iqQ| `v wnmve KgKZviv 1996 mvji 15 deqvwii wbevPbi K_v DjL KiQb| 20 bf^ii ci Gme welq P~ov wmv be Kwgkb|

Bwm mwPevjq m~ Rvbv MQ, weivax RvUi AskMnY QvovB eZgvb msweavb Abyhvqx h_vmgq `kg RvZxq msm` wbevPb AbywZ neGgbUv ai wbqB msm` wbevPbi c֯ywZ AbKUv P~ov KiQ Kwgkb| 1996 mvji 15 deqvwi GKZidv wbevPbK D`vniY gb wbevPbi c֯ywZ bqv nQ| mB mgq cavb weivax `j AvIqvgx jxM wbevPb eRb Kij msKU co Kwgkb| IB wbevPb gvU K` 24 nvRvi wbaviY Kiv njI kl ch fvU MnY KgKZvi msKU `Lv w`j K`i msLv 21 nvRvi bvwgq Avbv nq| GeviI GKB cwiwwZ nIqvi AvksKv nIqvq fvUK` Kgvbvi cwiKbv iqQ Kwgkbi|

mekl beg msm` 8 KvwU 10 jvLi ewk fvUvii Rb fvUK` wQj 35 nvRvi 263wU (fvUK 1 jvL 77 nvRvi 277wU)| Avi `kg msm` wbevPb fvUvi eo nqQ 9 KvwU 21 jvL| fvUvi AbycvZ Gevi K` nIqvi K_v 44 nvRvi 79wU| KwgkbI mB wnmve Ki iLQ| BwZga 38 nvRvi fvU K`i cv_wgK ZvwjKv P~ov Kiv nqQ| Zdwmj NvlYvi ci P~ov ZvwjKv cYqb Kivi K_v iqQ| Ze Kwgkb gb KiQ weivax `j Qvov wbevPb nj IB K`i msLv mxwgZ Kiv ne| GB msLv 20 nvRvii gZv nZ cvi ej aviYv Kiv nQ|

fvUK` Kgvbvi KviY wnmve mswkiv ejQb, GKZidv wbevPb nj AvBb-kLjv cwiwwZ wbqY ivLv KwVb ne| GKZidv wbevPb Kivi welq Kwgkbi gvV KgKZviv wPwZ nq coQb| Zviv ejQb, 15 deqvwii GKZidv wbevPb fvU eRbKvix`i nvZ gvV KgKZv`i bvRnvj nZ nqwQj| GeviI Zviv mB Avkv KiQb|

cwiwwZ wbqY mbv Pvq Bwm

AvBb-kLjv cwiwwZ wbqY ivLZ AvMvgx wbevPb mbvevwnbx gvZvqbi Ave`b Kie Kwgkb| Ze Zdwmj NvlYvi ci Kwgkb ivcwZi m `Lv Ki mbvevwnbx gvZvqbi welq Abyiva Kie| G welq wbevPb Kwgkbvi gv. kvn bIqvR ejb, AviwcI Abymvi AvBb-kLjvq hme evwnbx _vKe Zv`i wbqvwRZ ivLv ne| Ze AvBb-kLjv evwnbxi msvq mkevwnbx Afy bv _vKvq myy wbevPbi Rb Gevi ivcwZi KvQ mbvevwnbx gvZvqbi Ave`b Rvbve| cwiwwZ weePbvq G Abyiva Rvbvbv ne DjL Kib wZwb| wZwb Aviv ejb, cևqvRb MYcwZwbwaZ Av`k, 1973 Gi Aavq 5 Abyhvqx ivcwZi gvag mbvevwnbx gvZvqb Kivi Ave`b Kiv ne|

Lvwj AvKvki wbP evjU e

wbevPbi c֯ywZi avivevwnKZvq DcKiY AvmZ i KiQ wbevPb Kwgkb| MZ ewZevi ivZ XvKv A‡ji Rb 13 nvRvi 660wU evjU e wbevPb Kwgwkb Gm cuQQ| Bwmi MvWvDbi mgmv _vKvq mwPevjqi Lvwj RvqMvq Lvjv AvKvki wbP mjv ivLv nqQ| mwPevjqi GKRb KgKZv ejb, `kg msm` wbevPbi Rb bZyb Ki 40 nvRvi evjU e msMn Kiv nqQ| Avi XvKv A‡ji Rb 13 nvRvi 360wU evjU e BwmZ iqQ|

vbxq mgq : 1050 Nv, 11 bf^i 2013 
pag