AmaderShomoy.comhome


miKvii FY 88 nvRvi KvwU UvKv: A_gx


W wicvU : evsK I Avw_K cwZvbi KvQ eZgvb gnvRvU miKvii FYi cwigvY cvq 88 nvRvi KvwU UvKv| miKvi gZvq Avmvi ci G ch FY wbqQ `yB jvL 32 nvRvi KvwU UvKviI ewk| `yw`b weiwZi ci iweevi weKvj wKvi W. wkixb kviwgb Payixi mfvcwZZ RvZxq msm`i Awaekb i nj Uwej Dcvcb Kiv cևkvi ce A_gx Aveyj gvj Ave`yj gywnZ msm`K G Z_ RvwbqQb|wbDR BfU

eMg invbv Avvi ivbyi cևki Reve A_gx Rvbvb, MZ cvq cuvP eQi miKvi wewfb Zdwmj evsK, Avw_K cwZvb I evsjv`k evsK _K URvwi wej I ei gvag `yB jvL 32 nvRvi 630 KvwU UvKv FY wbqQ| Gi ga GK jvL 44 nvRvi 798 KvwU UvKv cwikva Kiv nqQ| eZgvb miKvii FYi cwigvY nQ 87 nvRvi 832 KvwU UvKv|

vbxq mgq : 1052 Nv, 11 bf^i 2013 
pag