AmaderShomoy.comhome


`y`Ki gZv Le


W wicvU : `y`Ki gZv LeAekl gqv`i kl chvq Gm `ybxwZ `gb Kwgkbi (`y`K) gZv Le Kij miKvi| MZKvj iveevi RvZxq msm` `ybxwZ `gb Kwgkb mskvab wej 2013 cvm nqQ| Gi dj Kwgkb miKvii Abygv`b Qvov miKvwi KgKZv-KgPvix`i wei Kvbv gvgjv KiZ cvie bv|

GB weavbi gvag miKvi AvBb gYvjq-mwKZ msm`xq KwgwUi mycvwikI Dcv Kij| msm`xq KwgwUi mycvwik G weavb bv ivLvi mycvwik Kiv nqwQj| GB miKvii gqv`i iZB miKvi G weavbwU ivLvi D`vM wbqwQj| Ze wewfb gnj _K mgvjvPbv nIqvq miKvi AbK w`b welqwU wbq GMvqwb| GgbwK `vZvivI Avcw RvwbqwQj| wK mewKQy Dcv Kiv njv| Ze m~θjv ejQ, Gi dj wbevPbi AvM miKvwi KgKZviv Lywk neb|

RvbZ PvBj AvBb I mvwjk K`i wbevnx cwiPvjK I Uvcviw BUvibvkbvj evsjv`ki (wUAvBwe) Pqvicvimb myjZvbv Kvgvj ejb, welqwU Abvh, GwU miKvii `ybxwZ `gbi cwqvKB evavM֯Z Kie| Gi gvag miKvwi KgKZv-KgPvix`i GKaibi myiv cwqvi ga bIqv njv| hnZy Zuviv cvewjK mvfU ZvB AekB Zuv`i KvRi welq AwaKZi Revew`wn wbwZ Kiv cևqvRb| G Qvov miKvwi wefvM KvR KijB hw` myiwZ _vKb, Ze emiKvwi KgKZv-KgPvixiv Kb AiwZ neb? AvBbi G aibi elg ivLv wVK bq| KviY, msweavbB ejv AvQ, AvBbi PvL mevB mgvb|

MZKvj msm`KvR gwcwil` wefvMi `vwqZcv gx gwZqv Payix wejwU Dvcb Kij mvZwU mskvabxmn Zv KɇfvU cvm nq| miKvwi `ji mvsm` i Av g Dev`yj gvKZvw`i Payixi `Iqv mskvabx c֯Zvei gvag miKvwi KgKZv`i Qvo `Iqvi weavbwU AZfy nq| AvovB eQi ci cvm nIqv GB wej bZyb Ki 32/K aviv AZfy nqQ| GZ ejv nqQ RR, gvwRU ev miKvwi KgPvix`i wei gvgjv `vqii dR`vwi Kvhwewai 197 aviv AvewkKfve cvjb KiZ ne| dR`vwi Kvhwewai 197 avivq ejv AvQ RR, gvwRU ev miKvwi KgKZv Kvbv AwfhvM Awfhy nj miKvii Abygv`b Qvov Kvbv Av`vjZ mB KgKZvi wei Avbv AwfhvM Avgj wbZ cvieb bv| Kvb Av`vjZ GB gvgjvi wePvi ne, Zv miKvi wbaviY Ki `e|

G-msvZ AvMi AvBb (32 aviv) miKvwi KgKZv`i wei gvgjv `vqii `ybxwZ `gb Kwgkbi GKK gZv wQj| GB avivwU mskvab Ki ejv nqQ, Kwgkbi Abygv`b Qvov Kvbv Av`vjZ GB AvBbi Aaxb Kvbv gvgjv Avgj wbZ cvie bv| msm`KvR gwcwil` wefvMi `vwqZcv gx gwZqv Payix 2011 mvji 28 deqvwi wejwU msm` Dvcb KiwQjb|

 msm`xq KwgwU m~ Rvbv MQ, i _KB msm`xq KwgwU G weavb bv ivLvi c Aevb bq| G welq AwfZv bIqvi Rb msm`xq KwgwU Awjqv, B`vbwkqv I `wY Kvwiqv mdi Ki `kjvi G-msvZ AvBb chvjvPbv Ki| G Qvov KwgwU wewfb ew I cwZvbi m gZwewbgq Ki| Lv` A_gx Aveyj gvj Ave`yj gywnZI wPwV w`q `y`Ki gZv Le bv Kivi Rb KwgwUK Abyiva Rvbvb| mekl MZ eQii 4 mޤ^i Kwgkb G welq msm` cwZe`b Rgv `q| ZvZ Zviv miKvwi KgKZv`i wei gvgjv Kiv-msvZ Kwgkbi gZv envj ivLvi c gZ `q| Gici MZ 28 Avei wejwU cvmi Rb msm`i Dvcb Kiv nq| wK AcZvwkZfve mw`b wej cvm bv Ki cZvnvi Kiv nq| Aekl MZKvj mskvabxi gvag Kwgkbi gZv Le Ki wejwU cvm nq|

 RvbZ PvBj wewk AvBbRxex kvn`xb gvwjK  ejb, `ybxwZ `gb Kwgkb hvZ ^vaxbfve miKvii gx I miKvwi KgKZv`i wei `ybxwZi AwfhvM AvbZ bv cvi, m RbB GB AvBb KiQ| wK Gi dj mvweKfve miKvwi KgKZv`i `ybxwZK DrmvwnZ Kie|

wej `y`K Kwgkbvi`i gqv` Pvi eQii RvqMvq cuvP eQi Kiv nqQ| ejv nqQ, Av`vjZ AwfhvM Rgv `Iqvi `y`Ki Abygv`bci KwcI Rgv w`Z ne| `ybxwZ-msvZ Aciva AvgjhvM I ARvwgbhvM ne| wg_v Z_ w`q wKsev AwbwZ Z_ w`q Kvbv Z` ev wePvi cwiPvjbv Kij mswk ewK mewbg `yB _K mevP cuvP eQii Kviv` fvM KiZ ne| `y`Ki KgKZv-KgPvixi I GKB `i weavb ivLv nqQ|

AvBb Z_ c`vbKvixi cwiPq Mvcb ivLvi weavb iqQ| ejv nqQ, Z`Z KgKZvK 120 Kvhw`emi ga Z`Z kl KiZ ne| Kvbv KgKZv ZvZ e_ nj Ave`b mvc mevP 60 Kvhw`em evovbv hve| Gi ciI IB KgKZv e_ nj bZyb Ki Ab Kvbv KgKZvK `vwqZ w`q 90 Kvhw`emi ga Z`Z kl KiZ ne| e_ KgKZvi wei wefvMxq eev MnY Kivi weavb ivLv nqQ|

AvBb AviI ejv nqQ, Kwgkb wbR KgKZv`i Aciva Z` KiZ cvie bv| Zv`i KgKZv-KgPvix`i Aciva Z`Zi `vwqZ cywjk ev Ab Kvbv msvK w`Z ne| `y`K miKvii KvQ Z_ Pq bv cj wbR D`vM Z`Z KiZ cvie|

weji Dk mK gwZqv Payix ejb, c֯ZvweZ mskvabi gvag `y`Ki Kvhgi ^QZv, `vqeZv I MnYhvMZv ew cve|

G Qvov MZKvj BU c֯yZ I fvUv vcb (wbqY) wej 2013 cvm nqQ| cwiek I ebgx nvQvb gvngy` wejwU Dvcb Kij Zv KɇfvU cvm nq| Gi evBi hkvi wevb I chyw wekwe`vjq mskvab wej 2013 I evsjv`k ZuvZ evW wej 2013 msm` DvwcZ nqQ| wej `ywU Dvcb Kib h_vg wkvgx byij Bmjvg bvwn` I egx Ave`yj jwZd wmwKx| ci wej `ywU cixv Ki cwZe`b `Iqvi Rb mswk gYvjq-mwKZ msm`xq KwgwUZ cvVvbv nq|

mekl msm`i Awaekb 18 bf^i weKj mvo PviUv chZ gyjZwe Kiv nq|c_g Avjv

vbxq mgq : 1103 Nv, 11 bf^i 2013 
pag