AmaderShomoy.comhome


FY I KvW RvwjqvwZ Ki KvwU KvwU UvKv AvZmvr


W wicvU : emiKvwi LvZi w` wmwU evsK wjwgUW WyeZ emQ `ybxwZi fvi| fyqv Gjwm Lvjv, FY RvwjqvwZ I AwZZnxb wewfb cwZvb wewbqvM Ki SyuwKi ga coQ evsKwU| FY RvwjqvwZ Ki G evsKi gvag KvwU KvwU UvKv evBi mwiq bqv nqQ| evsKwU KvR cwZvbi bvg wekvm McK 65 KvwU UvKv AvZmvZi myhvM Ki `q| GgbB PvjKi Z_ ewiq GmQ evsjv`k evsKi mvwZK GK Z`Z cwZe`b| G cwZe`bi AvjvK `vlx`i kvwZ Pq wmwUevsK wPwV cvVvq evsjv`k evsK| `vlx`i wei GLbI Kvbv eev bqwb evsKwU|

Rvbv MQ, 65 KvwU UvKv AvZmvr `wLq wekvm Mci wei gvgjv Ki wmwUevsK| G gvgjvi cwicwZ MZ eQii 9 Avei wekvm Mci eevcbv cwiPvjK (GgwW) gvBbywb wekvmK MdZvi Ki cywjk| wK evsjv`k evsKi Z` ewiq GmQ, wekvm McK A_ RvwjqvwZ KiZ myhvM mw Ki w`qwQj wmwUevsKi jvKRbB|

K`xq evsKi cwZe`b `Lv MQ, wekvm Mci AvUwU cwZvbi GKwUiI Kvbv AwZZ LyuR cvqwb evsjv`k evsK| Gme cwZvb wmwUevsKi KviIqvb evRvi kvLv _K FY bq| GQvov FY bqv AviI GKwU cwZvb KLbvB Pvjy nqwb| evwKjvZ 30-35 kZvsk Drcv`b PjQ| Gme cwZvbi KvQ _K 65 KvwU UvKv Av`vq AhvM wnmveB `LQ evsjv`k evsK| wekvm McK 2004 mvj _K wmwUevsKi KviIqvb evRvi kvLv FY w`q AvmwQj| ci PjwZ eQii AvM chZ evsKi KvQ Mci eKqv `uvovq 65 KvwU 29 jvL UvKv| 2008 mvj _K McwU FY cwikva AwbqwgZ nq co| 2008 mvj wmwUevsK wekvm Mci `qv wZbwU PK cZvLvZ nq| ci gvgjv Ki evsK| wK gvgjv _vKv mˡI 2010 mvji 22 Ryb ZrKvjxb Pqvigvb AvwRR Avj Kvqmvii D`vM eKqv 48 KvwU 64 jvL UvKv cybtZdwmj Kiv nq| IB KvR ZvK mnvqZv Kib eZgvb Pqvigvb iej AvwRR, cwiPvjK AvwRR Avj gvngy`, Zvevmmyg Kvqmvi I mq`v wkwib AvwRR| ci MZ mޤ^i McwUi wei AviI 14wU PK cZvLvZi gvgjv nq| wekvm Mci cwZvb wekvm UUvBj, Kywqv dvkb I evsjv`k Wևmmi (BDwbU-2) 2005 mvji 16 wWm^i Abygvw`Z FYmxgv wQj 40 KvwU 83 jvL UvKv| Gi wecixZ cZ eKqv wQj 24 KvwU 19 jvL UvKv, hv GKK FYMnxZvi mxgv jNb| GQvov McwU AvKvgvWkb wej mw KiI A_ wbqQ ej Rvbv MQ| Rvbv hvq, MZ Ryb chZ wewfb evsK I Avw_K cwZvb wekvm Mci FYi cwigvY `uvwoqQ cvq 4k KvwU UvKv| wmwUevsKi KvQ McwUi h m` eK AvQ, Zvi eZgvb evRvi g~j 16 KvwU UvKvi gZv|

MZ GK eQi evsKwU _K MvnKi wWU I WwfW KvWi mvo cuvP KvwU UvKv cZviYvi gvag AvZmvZi Z_ cqQ evsjv`k evsK| evsKwU wewfb mgq MvnKi AvZ UvKv Zyj bq| ci MvnKi Kvbv AwfhvMI Avgj bq bv| Gfve MvnKi ARvZ KvwU UvKv nvwZq wbQ emiKvwi LvZi evsKwU| GgbB GK fyfvMx gvevBj Kvvwb iwei kvwj gvt ivRy Avng`| Zvi AvZ wmwUevsK Zvi KvW wnmve _K 20 nvRvi UvKv Dvjb Ki wbq hvq| G welq eevi AwfhvM KiI wmwUevsK KZci KvQ _K Kvbv m`yi ev mnhvwMZv cvbwb wZwb|

ivRy Avng` Rvbvb, wZwb UvKv Dvjb bv KijI Dv evsK ZvK UvKv cwikva KiZ ejQ| wZwb ejb, cwZ gvmi GK ZvwiLB evsK KZc ZvK gBj UgU cvwVq _vK| 6 Gwcj Zvi bvg DvwjZ 20 nvRvi UvKvi K_v wZwb 1 gi UgU `L RvbZ cvib| G evcvi 2 g wZwb wmwUevsKi dwi`cyi kvLvi gvbRvii m `Lv Ki AwfhvM Rvbvb| ZLb evsKi gvbRvi ZvK KjmUvi dvb Ki AwfhvM RvbvZ ejb| evsKi gvbRvii civgkgZv wZwb IBw`bB (2 g) weKvj mvo 5Uvq KjmUvi dvb Ki Zvi AwfhvMwU Rvbvb| Zvi AwfhvMwU Z`Z Ki h_vwkMwMiB ZvK Rvbvbv ne ej KjmUvi _K Rvbvbv nq| Kvbv Z_ bv Rvbvbvq wZwb 9 g AveviI wmwUevsKi KjmUvi dvb Kib| 2 g `vqi Kiv AwfhvMi cwicwZ Z`Zi djvdj RvbZ PvBj G iKg Kvbv AwfhvM cvbwb ej Rvbvb KjmUvii Kvgvi Kqvi GwwKDwUf| IBw`b AveviI Zviv bZyb Ki AwfhvM wjwce Ki ivLb Ges h_vixwZ Z`Z Ki ZvK Rvbvbv ne ej AvMi gZvB AvkZ Kiv nq| Gici IB MvnK 18 g, 20 g I 6 Ryb KjmUvi dvb Ki Zvi AwfhvMi Z`Zi djvdj RvbZ PvBj cևmwms PjQ Ges Kvbv AvcWU Gj ZvK Rvbvbv ne ej Rvbvbv nq| Gici IB MvnK C`i AvM AveviI KjmUvi dvb Ki Zvi AwfhvMi Z`Zi djvdj RvbZ Pvb| ZLb KjmUvi _K ZvK ejv nq, G mgmvUv KvR nq MQ| Avcbvi wWU KvW _K UvKvUv Zvjv nqQ| Avcwb UvKvUv cwikva Ki w`b| UvKv Dvjb bv KiI UvKv cwikvai Ggb K_v wZwb wKQyZB gb wbZ bv ci IB Kvgvi Kqvi GwwKDwUfK Rvbvb, ZvK wKQyB bv Rvwbq Kb mgmvUv KvR Kiv nj| wZwb AveviI Zvi AwfhvM wjwce Ki ivLZ Ges myy Z`Zi Abyiva Rvbvb|

7 AvM wmwUevsK dwi`cyi kvLv _K dvb Ki IB MvnKK C`i ci evsK Gm K_v ejZ ejv nq| C`i ei ci c_g Lvjvi w`bB IB MvnK wmwUevsK dwi`cyi kvLvq wMq gvbRvii m `Lv Kib| IB MvnK gvbRviK ejb, Avwg UvKv Zyj _vKj Avcbv`i KvQ Gi cgvY^ic GwUGg ey_ aviYKZ wfwWI `Lvb| cgvY KiZ cvij Avwg m m DvwjZ cyiv UvKvB cwikva Ki `e| wK cgvY KiZ bv cvij Avgvi c G UvKv cwikva Kiv me bq| Ze GiciI IB MvnKi KvQ UvKv `vwe Ki evsK| GgbwK Zvi wnmve UvKvi my` I PvRI hvM Kiv nq| Gfve AwaKvsk MvnKi UvKv AvZmvr Ki Dv MvnKK nqivwb KiQ evsKwU| evsjv`k evsKi mvwZK GK cwi`kb cwZe`b `Lv MQ, 2011 mvji RyjvB _K 2012 mvji Ryb chZ WwfW I wWU KvWi gvag evsKwUZ 5 KvwU 57 jvL UvKvi cZviYv nqQ| hyMvZi

vbxq mgq : 1105 Nv, bf^i 2013 
pag