AmaderShomoy.comhome


wbevPb Kwgkbi `Zv wbq ck Avi KUv


W wicvU : msweavbi m mvgmc~Y wbevPbx AvPiYwewai Lmovi Ici gZvgZ c`vbKvix`i ewkifvMB Kwgkbi (Bwm) wbicZv I `Zv wbq ck ZyjQb| ek KqKRb KwgkbK KUv Ki AwfgZ iLQb| iveevi RbmvaviYi Gme gZvgZi wc֛U Kwc `L jvq coQb Kwgkb KgKZviv| KVvi MvcbxqZvi ga gZvgZ chvjvPbv KiQb mswk KgKZviv|

g~jZ ivRbwZK `jmn wbevPb mswk`i gZvgZi Rb AvPiYwewai Lmov IqemvBU Dby Kiv nq| bvgme^ 31 ew G AvPiYwewai Lmovq IqemvBU gZvgZ w`jI mvov `bwb ivRbwZK `j I mykxj mgvRi bZvmn eywRxexiv| IqemvBU cv nIqv AwfgZi ewkifvMB Kwgkbi cwZ AvvnxbZvi wP dyU DVQ| wbevPb eev wbq KqKRb ck ZyjQb| Kwgkbvi`i Dχk GKRb ejQb, eqm AbK nqQ| G eqm Avcbv`i wKQyB cvIqvi bB| Kvgi mvRv Ki `uvovb| Avevi KD KD KwgkbK ivwek ej AvLvwqZ KiQb| Bwm m~ Gme Z_ Rvbv MQ| `jxq ev AZeZx miKvii Aaxb wbevPb jfj cwqs wd MVb I cv_x`i myhvM-myweav wbq cYqb Kiv ivRbwZK `j I cv_x`i AvPiYwewagvjvi Lmov mevi KvQ MnYhvM I gvbmZ Kivi j 3 bf^i Bwmi wbR^ IqemvBU cKvk Kiv nq| LmovwUZ `kx-we`kx`i gZvgZi Rb Dby Ki ejv nq, GLvb ivRbwZK `j _K i Ki mykxj mgvRi cwZwbwa, K~UbxwZK, wkK, AvBbRxex, mveK Kwgkbvi Ges Qvmn meZii gvbyl G evcvi gZvgZ RvbvZ cvieb|

Gi AvM ivRbwZK `jjvi KvQ Lmovi Kwc cvVvbvi wmvZ bq wbevPb Kwgkb| wK BwZevPK mvov bv cvIqvi AvksKvq IB wmvZ _K mi Gm IqemvBU cKvk Kiv nq| MZ 9 bf^i kwbevi gZvgZ `qvi mgq kl nq| iveevi gZvgZ wc֛U AvKvi EaZb KgKZv`i `qv nq|

iveevi G cm wmBwm ejQb, Avgiv AvPiYwewaZ ekwKQy gZvgZ cqwQ| Ze Zv AvPiYwewai m m bq|

Rvbv MQ, AvPiYwewai Ici AwfgZ PvIqv njI ewkifvM AwfgZ Avm wbevPb eev I wbevPbKvjxb miKvi wbq| ek KqKRb wbevPb Kwgkbi f~wgKv wbq ck Zvjb| Zviv Akve fvlvq KwgkbK Mvjg` Ki gZvgZ cv KiQ| `yGKRb Kwgkbi D`vMK ^vMZ RvwbqQb| ewkifvM gZvgZKvix wbR`i wVKvbv DjL Kibwb| gvnv` bvg GK ew Zvi gZvgZ Kwgkbvi`i Dχk ejQb, Avcbv`i eqm AbK nqQ| GLb Avi cvIqvi wKQyB bB| myy wbevPb k f~wgKv MnY Kib| MnKgxi (WwgwK mvfU) gZv AvPiY bv KiZ Kwgkbi cwZ Abyiva Rvbvb wZwb| Mvjvg gvZdv wmivRx Zvi gZvgZ ejb, mskvwaZ AvPiYwewa fvjv nqwb| GwU MYZi Rb mnvqK bq| wZwb GwU cwieZbi Rb Kwgkbi KvQ Abyiva Rvbvb| gvt wmwKyi ingvb ejb, wbevPb cavbgxi Rb kvj wmwKDwiwU dvmi (GmGmGd) f~wgKv Kx ne Zv RvbZ Pvb| b·Kvbv _K kixd Djvn bvg GK Qv Zvi gZvgZ ejQb, wbevPb Kwgkb ^vaxb bq| mskvwaZ AvPiYwewaZ `jxq jRyoew cKvk cqQ ej gZe Kib wZwb| ivRavbxi DiLvb _K AvBbRxex gvnv` AvgRv` nvmb Zvi gZe AvPiYwewai 3 I 7 wewa wbq ck Zvjb|

31wU gZvgZi ewkifvMB wQj AcvmwK| ivmj nvmvb Kexi bvg GK ew ejb, wbevPbi Rb ZˡveavqK miKvi PvB| Ab gZvgZ c`vbKvix Ryevqi nvmvb gyiv` ejb, ZˡveavqK miKvii Aaxb myy wbevPb ne| XvKv _K gwbi ejb, AvPiYwewa fvjv nqQ| hyMvZi

vbxq mgq : 1120 Nv, 11 bf^i 2013 
pag