AmaderShomoy.comhome


`k Riwi Aev Rvwii cuvqZviv


Bbvg Avng` Qayix : wbevPb mvgb iL miKvi I weivax `j gyLvgywL| GKw`K weivax `ji mwnsm niZvj Abw`K miKvii aicvKo| G cwiwwZZ Rbgb DM I DrKv evoQ| Kx fveQ ivRbwZK `j?

wbevPb mvgb iL miKvi I weivax `j gyLvgywLmiKvi I gZvmxb `j AvIqvgx jxM h Ggb K`hfve msjvc I mgSvZvi c_ i Ki `e, `yB w`b AvMI Zv ckvZxZfve AbyavweZ nqwb| miKvwi KgKv c_g `wZ AvKwK niZvji Avn&evbcm~Z ej aviYv `Iqvi Pv mˡI cwivi `Lv hvQ| AbymZ NUbvcevn nQ m~YfveB c~ecwiKwZ|

c_ nvive bv evsjv`k՗GB w_gi cUf~g c_g Avjvi cwZvevwlKx wQj mggwgZvgq cxwZ-wm GKwU wgjbgjv| Z_gxmn miKvwi-weivax `j Ges mgvRi DjLhvM e jvKi wQj mgvMg, fQv wewbgq, gZvgZ Av`vb-c`vb| ILvb gb nwQj mwZB eywS ivRbxwZi engvb N~YveZ evsjv`k c_ nvive bv| wK mvgvb Yi eeavbB miKvwi `ji nVKvix wmvZ Avkvi c`xc wbwfq w`j| IB Abyvb _K ewiq hvIqvi c_ h wZbRb Ges IB ivZB Lvj`v wRqvi evmfeb _K eivevi mgq h `yRbK `kZ KviY bv `wLqB Mvi Kiv njv, g~j Zvi KviY AZZ cwivi| niZvj Avn&evb I cvjb, wcKwUs, kvwZ fKvix Kvbv KgKv _K G cuvPRbi `~iZ mevwaK| wK weklY Kij `Lv hvq, GB cuvPRbK Mvi Kiv nQ miKvii AvjvPbv Ges GgbwK msm` gZ cKvki c_I mRvi i Ki `Iqvi AccևPvi A| miKvwi `j wKQyZB PvBQ bv weGbwci wbevPb AskMnY Kivi gZv GKwU Aev mw nvK| weGbwci wbevPb hvM`vb gvbB AvIqvgx jxMi civRqGB mZ Dcjw _KB miKvwi `ji GB DZ, Awi I AwegkKvix AvPiY|

gI`y` Avng`, Gg K Avbvqvi msm` m`m| Gg K Avbvqvi msm` weGbwci c֯ZvweZ wbevPbKvjxb miKvii evLv w`q Zv h AvjvPbvi gvag mvw`Z nZ cvi, Zvi DjL Kib| gI`y`I msm` weGbwci GKRb gyLcv| `yRbB Amy| msm` PjvKvj MYZvwK I msm`xq wbqgixwZ-c_v jNb Ki Zuv`i Mvi Kivi A_B nQ msm` hvM`vb Kiv wKsev msjvc Zuv`i f~wgKv bIqvK Ame Ki Zvjv| iwdKyj Bmjvg wgqviI msjvc Ges AskMnY GKwU MVbg~jK f~wgKv cvjb Kivi K_v Ges wZwbI AvBbMZ I msm`xq KgKv cvi`kx|

Ave`yj AvDqvj wgUy eemvqx`i Zid _K mgSvZv cwZvi cևPvq gyL f~wgKv wbqwQjb| Avi Pqvicvimbi wekl mnKvix wkgyj wekvm wQjb Lvj`v wRqvi m mshvMi hvMm~| Zuv`iI Mvi Ki wbwq Ki `Iqv njv|

weGbwci K`xq Kvhvjqi mvgb ive-wewRwe-mk cywjk Ges wewfb RvZxq hvbevnb hgb RjKvgvb, cywjk AvgW Kvi, wcRb fvb BZvw`i gnvRgvqZ `L gb nQ Awdm KvDK XyKZ ev Zv _K KvDK eivZ bv w`Z miKvwi ckvmb ecwiKi| mLvb `ji AbZg hyM gnvmwPe ij Kwei wiRfx Qvov KD bB| G hb iYc֯ywZi AvqvRb| Iw`K Pqvicvimbi evmfebI Pviw`K cywjk evwnbx cwieZ| `ji KvDK AvmZ-hZ `Iqv nQ bv| Pqvicvimb kwbevi ivZ wbRi Kvhvjq hvIqvi BQv cKvk KiI hZ cvibwb| A_vr wZwb h bZv-Kgx`i m hvMvhvM Kieb, Zvi c_-myhvMI m~Y e|

Gi AvMB GK ^ivPvix Av`k mecKvi mgvek, GgbwK AfZixY mfv, gvbeeb, wgwQj cywjki webv AbygwZZ (hv cvIqvI Kmva I mgqmvc) wbwl Ki `Iqv nqQ| GgZvevq weGbwci niZvj-Aeiva RvZxq KgKv Qvov Dcvq _vKe bv| Ges mjvK mwnsm Ki Zvjv AZxe mnR| eZgvb Aevq K`xq bZv`i cviwiK hvMvhvM I wewQb Ges gZwewbgq m~Z wmvZ MnYi K_vB Aevi| Zv Qvov Ab bZv-Kgx`i Mvi-nqivwb-wbhvZb GKwU wefxwlKvgq kvmiKi cwiwwZi mw KiQ| myZivs msjvc-mgSvZv Ges weGbwci AskMnY miKvii bxjbKkv AbyhvqxB GLb Ame Ges AevZe Ki Zvjv njv| Ges GUv Ggb mgq, hLb weGbwc AvjvPbv-msjvc hZ `yB nvZ, GK cv evwoqB AvQ|

AvIqvgx jxM wbevPbx gbvbqbc weZiY i KiQ| A_vr GwU AviKwU msKZhw` Zvi WvK b KD bv Avm Ze GKjv Pjv i|

ejv nQ me`jxq miKvi ne| GB Z_vKw_Z me`jxq miKvi h gnvRvUi Pvi `jB _vK wK bv, Zv wbq

Mfxi m`n| Rvm` (Bby) Ges eZgvbB h~_e gbbi IqvKvm cvwU wbq ZvK me`jxq bvg `Iqv ne wavihvM GKwU cnmb|

cavb weivax `j Ges Zvi mnmxiv bv hvM`vb Kij GB wbevPbK Kvbv AevZB me`jxq bvg `Iqv hZ cvi bv| myZivs c֯ZvweZ GB wbevPb ne GK`jxq, ^ivPvix Ges m~Y AMnYhvM|

Zvnj miKvi Kvb c_ GMvQ? cwivifve AMnYhvM GB wbevPb Abyvbi cևPv Zv Riwi AevbKB WK Avbvi cuvqZviv|

eZgvb Aevi cwicwZ gb nQ mUvB miKvwi `ji BQv I Kgm~wP| evsjv`k hb Gevi mwZB c_ nvivj Ges `ytLi K_v, Zv njv cexYZg ivRbwZK `j AvIqvgx jxMiB KjvY|mwU nj BwZnvm Zv`i KvbvKvjB gv Kie bv|c_g Avjv

vbxq mgq : 1143 Nv, 11 bf^i 2013 
pag