AmaderShomoy.comhome


K_v ivLQb bv jwZd wmwKx


W wicvU : AvMvgx wbevPb Ask bv bqvi NvlYv w`jI Zv _K mi GmQb cvUgx Ave`yj jwZd wmwKx| cuvP gvm AvMi NvlYvi wecixZ UvvBj-4 Avmb MYmshvM KiQb wbqwgZ| XvKvUvBgm

jwZd wmwKx Zvi Nwb`i KvQ ejQb, AvM wbevPb Kiev bv NvlYv w`jI GLb cwiwwZ e`jQ| ZvB wZwb wbevPb Ask bqvi wmv wbqQb|

MZ 11 Ryb RvZxq msm`I evRU AvjvPbvq Ask wbq jwZd wmwKx ejb, msm`xq MYZ wbevPbx ivRbxwZZ Avi Ask bev bv| Ze `jxq ivRbxwZZ kL nvwmbv h wb`k `eb, Zv mb Kivi Pv Kiev|  wZwb ejb, msm` evRU eZv wnme GwU Avgvi msm`xq Rxebi kl eZv|  jwZd wmwKx RvwbqwQjb, Kvbv nZvkv wKsev hYv _K bq, Avb`i mB wZwb msm`xq ivRbwZK Rxebi BwZ NvlYv KiQb| G gvn`ֶY Zvi Pq myLx KD Avi bB|

wK cuvP gvm AvMi GB NvlYv Kb GLb gvbQb bv, Zvi Reve cvIqv hvqwb cvUgxi KvQ| Zvi gyVvdvb GKvwaKevi dvb Kiv njI wZwb Zv aibwb|

AvIqvgx jxM m~ Rvbv MQ, UvvBj-4 (KvwjnvwZ) Avmb jwZd wmwKxK wbq bZv-Kgx`i ga bvbv Amvl AvQ| gx nIqvi ci _K bZv-Kgx`i mv_ Zuvi hvMvhvM bB ej AwfhvM KiQb Zviv| wbevPbK mvgb iL Mvq`v msvi GKvwaK Rwic UvvBj-4 AvmbK AvIqvgx jxMi Rb SyuwKc~Y ejv nqQ| ZvB AvMvgx wbevPb cv_xZ cwieZb bv Avbj IB AvmbwU AvIqvgx jxMi c ai ivLv me ne bv ejI cavbgxi KvQ Rgv `qv cwZe`b ejv nqQ|

bvg cKvk bv Kivi ^v_ UvvBj AvIqvgx jxMi GKRb R bZv ejb, wb`jxq miKvii `vwe c~iY bv nj weGbwc wbevPb Ask bv bqvi NvlYvq GLbI AUj iqQ| GcwiwwZ AvMvgx wbevPb weGbwc nqZv Ask be bv GwU AbKUv wbwZ RbB jwZd wmwKx wbevPb Ask bqvi wmv wbqQb| wK `ji bZvKgxiv cwieZb Pvb|

gvmLvbK AvM AvIqvgx jxMi GKKgx mfvq QvjxM bZvKgx`i Zvci gyL cob AvIqvgx jxMi mfvcwZg-jxi m`m jwZd wmwKx| Gmgq jwZd wmwKx eZv KiwQjb| GK chvq bZvKgx`i nƇMvji gyL _vgZ nq ZvK| GQvov cavbgx kL nvwmbvi Qj mRxe IqvR` Rqi UvvBj mdi Kv_vI `Lv hvqwb jwZd wmwKx| A_P Rqi wewfb c_mfvq UvvBji Ab Avmbi mvsm`iv wQjb|

80-Gi `kK cevm _K kL nvwmbvi AvIqvgx jxM mfvcwZ wbevwPZ nIqvi weivwaZv KiwQjb jwZd wmwKx| msm` GB Z_ wbR ^xKvi KiQb cvUgx|

vbxq mgq : 1142 Nv, 11 bf^i 2013 
pag