AmaderShomoy.comhome


e`yKavix`i nvgjvq Bivbi GK Dcgx wbnZ


Avey mvB`: Bivbi ivRavbx Znivb e`yKavix`i nvgjvq mvd`vi ivngvZ-Avevw`  bvg GKRb Dcgx wbnZ nqQb| MZ ivZ Znivbi mvevjvb qvi wbRi Mvox Pvwjq hvIqvi mgq nvgjvi wkKvi nb wk, Lwb I evwbRgYvjqi GB Dcgx| nvgjvKvixiv Zvi gv_v I eyK wj Ki cvwjq hvq| Aek GKRb cywjk KgKZv ejQb, e`yKavixiv nqZv gxi Mvwoi fZiB wQj|

 

bvg cKvk AwbQyK GKRb cywjk KgKZv ejQb, "cv_wgK Z`Z `Lv MQ, gxK wj Kiv nqQ Mvwoi fZi _KB|" wZwb Aviv ejb, "hnZy `y'wU wji Lvmv Mvwoi fZiB cowQj ZvB Avgiv aviYv KiwQ Lye meZ nvgjvKvixiv Mvwoi fZiB wQj Ges gxi m K_v ejwQj|" Aek gxK wj Kivi ci e`yKavixiv nZvKv eeZ AvMqvwU wbq cvwjq MQ|

 

Bivbi ^iv gYvjqi wbivcv wefvMi Dccavb Avjx Avyjvwn ejQb, mve nvgjvKvix ev nvgjvKvix`i mbv KiZ cywjki Mvq`v BDwbUjv KvR i KiQ| G Qvov, Znivb cև`ki MfYi Cmv dvinvw` Bivbi Rvjvbx welqK Dcgxi wbnZ nIqvi Leii mZZv wbwZ Ki ejQb, nZvKvi KviY Abymvb Ges Lywb`i LyuR ei KiZ Z`Z i nqQ|wewewm / iwWI Znivb 

vbxq mgq : 1150 Nv, 11 bf^i 2013 
pag