AmaderShomoy.comhome


Bivbi mv_ mgSvZvi evcvi Zvovovi cևqvRb bB: Rb Kwi


Avey mvB`: gvwKb ciivgx Rb Kwi ejQb, Bivbi mv_ cvigvYweK Kgm~wP wbq mgSvZvi evcvi Zvovovi Kvb `iKvi wZwb `LQb bv | wg: Kwii gZ hwK Kvb mgSvZv bv nIqv chZ Pyw Kivi Kvb `iKvi bB| Kix ejb, Avgiv A bB, Avgiv evKvI bB| Avgv`i Ges cw_exi ^v_ ivi Rb wK KiZ ne mwU Avgiv Rvwb| GLvb nq GKUv fvjv mgSvZv ne A_ev Kvb PzwB ne bv | Rbfvq Kvb mgSvZv QvovB mcwZ c_g `dv AvjvPbv kl nqQ | hw`I AvMvgx 10 w`bi ga cybivq eVK eme bZviv | wewewm

vbxq mgq : 1154 NUv, 11 bf^i 2013 
pag