AmaderShomoy.comhome


AvgwiKv evsjv`k Aeva Ges MnYhvM wbevPb `LZ Pvq : gRxbv


Avkivd Bmjvg : gRxbv ejb, AvgwiKv evsjv`k Aeva Ges MnYhvM wbevPb `LZ Pvq| wbevPb me ci AskMnYB Kvg|

evsjv`k wbhy gvwKb iv`~Z Wvb WweD gRxbv ejQb, evsjv`ki evcvi AvgwiKv I fviZi ^v_ Awfb| Dfq `kB wwZkxj evsjv`k `LZ Pvq|

Wvb gRxbv MZ kwb I iveevi AvgwiKvi wgwkMvb mdiKvj wZwb cevmx evsjv`kx`i GKvwaK Abyvb hvM `b| Gi ga evsjv`kx AvgwiKvb cvewjK Avdqvm KwgwU Zvi mvb GK bkfvRi AvqvRb Ki|

cevmx evsjv`kx`i m fQv I gZ wewbgqKvj wZwb ejb, evsjv`k ivRbwZK mgmv mgvavbi Rb eo `jjvi ga msjvc Ges kxl chvq cviwiK AvjvPbv cևqvRb|

meviB gZ cKvki ^vaxbZv iqQ DjL Ki gRxbv ejb, ivRbwZK gZcv_K wbq mwnsmZv Kviv Kvg nZ cvi bv|

evsjv`k gvbevwaKvi cwiwwZ welqK GK cևki Reve wZwb ejb, welqwUi cwZ AvgwiKv mZK `w ivLQ|

gwRbv Aviv ejb, evsjv`ki Dbqb, AMMwZ Ges wwZkxjZvi Rb cevmxiv iZc~Y Ae`vb ivLZ cvib|

Zwi cvkvK wk evsjv`k wekK bZZ `qvi hvMZv ivL DjL Ki wZwb ejb, ivbv cvRvi gZv Avi hvZ Kvbv `yNUbv bv NU, Zvi Rb AvgwiKv evsjv`kK mevP mnhvwMZv w`q hve|

iv`~Z gwRbvi m cevmx`i Abyvb Abvbi ga DcwZ wQjb KsMmgvb Mwi wcUvi, nvgUvwgK bMixi gqi Kij gvqvw, U wmbUi b Bqvs, Avnmvb Zvnwgg, bvRgyj nK njvj, mq` mvn`yj nK, njvj Dwb ivbv cgyL|

cevmx`i c _K XvKv gvwKb `~Zvevm Kbmyjvi mvwfmmsv bvbv Aeevcbvi AwfhvM Zyj aiv nq gRxbvi KvQ| Gi ga gvwKb bvMwiK`i Rb `~Zvevm hvMvhvMi mgqm~wP, ckvmwbK Z`i bvg Awfevmb Ave`bi wej^ cwqv, `~Zvevm KgPvix`i ip AvPiYi evcvi gwRbvi `w AvKlY Kib cevmxiv| Gme mgmv mgvavb wZwb mP neb ej Avk Kib|

vbxq mgq : 1207 Nv, 11 wWm^i 2013 
pag