AmaderShomoy.comhome


GK LuvPv, `yB cwmWU


Kvgvj Mvevjv : nvmwb gveviK, gvnv` gyiwmwgmii gZvPyZ cwmWU gvnv` gyiwm I gymwjg ev`viWi AviI 14 Rbi wePvi Kvhg GKwU Av`vjZ AvMvgx 8 Rvbyqvwi ch gyjZwe Kivi GK w`b ci Avwg GB wbe wjLwQ| cwmWU cvmv` GjvKvq mwnsmZvq DmKvwb `Iqvi AwfhvM Zuv`i wePvi nQ| AviI Z`Zi Rb Av`vjZi wePvi Kvhg wejw^Z nIqvi ci gyiwmK nwjKvihvM Dwoq bIqv nq Avjvw`qvi evM Avj-Avie KvivMvi| wZwb Zuvi Kqw`i cvkvK ciZ AmwZ RvwbqQb Ges wbRK wgmii ea cwmWU wnme DjL Kib|

2011 mvji 3 AvM, wgmixqiv nvmwb gveviKK Miv`i cQb `uvovZ `LwQj| kvwc~Y Av`vjbKvix`i nZv Ges `ybxwZi AwfhvM gvgjvq ZuvK KvVMovq `uvo Kivbv nq| Avi gveviKi IB wePvii 791 w`b ci 2013 mvji 4 bf^i GKB LuvPvi ga `uvovjb gyiwm| kvwZc~Y wevfKvix`i nZvi AwfhvM Avbv nqQ Zuvi weiI| KVvi wbivcvi ga w`q gyiwmi wePvi Kvhg cwiPvwjZ nq| IB wePvi wbq AvwjK I AvZRvwZK chvq wewfb AvBwb I ivRbwZK ck DVQ|

AvBwb weePbvq, KD KD GB wePvi-cwqvK wgmi AvBbi kvmb cwZvi c_ GKwU iZc~Y avc wnme weePbv Kib| Avevi Ab`i gZ, GwU GKwU Abvq wePvi, hv ԉeaZvi wei Afyvbi cwiYvg| ivRbwZK chvq, wgmii AZeZx miKvi Zv`i jgvv ARbi c_ wePviwUK GKwU iZc~Y avc wnme `LQ| G Qvov AeZx bvqwePvi cwZvi gvag `kwUZ AvaywbK I MYZvwK ivxq cwZvbjv Mo Zvjvi Pv Avevi wbwZ Kivi RbI IB wePvi iZc~Y| BwZga Abiv gb KiQ wePviwU wgmii Pjgvb ivRbwZK msKUK AviI iZi chvq wbq hve Ges AviI wevf I AwwZkxjZvi myhvM Zwi Ki `e| cwiYvg A_bxwZ AviI msKU coe Ges wewbqvM I chUb wecb ne|

gyiwmi wePvii wei huviv mePq Rvivjv cwZwqv `wLqQb, Zuv`i ga iqQb mveK cwmWU c`cv_x Ave`j gvwbg Aveyj dZyn| wZwb KqK `kKevcx gymwjg ev`viWi m hy wQjb| UyBUvievZvq Aveyj dZyn wjLQb, wgmii c_g wbevwPZ cwmWUK GB cnmbg~jK wePvii AvIZvq Avbvi Kjyl _K `kwUi mr bvMwiK I wePviKiv gy iqQb| wZwb AviI wjLQb, mB mr wgmixqiv cwmWUK Gfve Acgvb Kivi m RwoZ mevBK Awfkvc `q|

ivRbxwZwevb wekl Avng` Ave`vev IB wePvii AvMi w`b Avj-kiK cwKvq wjLQb, gymwjg ev`viW I `jwUi bZvivB MZ 3 RyjvBqi cii NUbvewji Rb `vqx| ev`viW GKwU bvqwei wePvi PvBQ, hv gZv ai ivLZ Zv`i Rb mnvqK ne, GgbwK gvbyli Rxebi wewbgq njI Avi wVK Zv-B NUQ hLb `jwUi bZviv wevf Ask wbZ mg_K`i DrmvwnZ KiQb, Zuv`i Rb ^Mi cwZkwZ w`q|

Ave`vev AviI wjLQb, ev`viW bZv`i eZv b mg_Kiv AbycvwYZ nq ivZv `Lj Ki| Zviv GKwU e_ msMVb I wbeva bZZi Rb kvnv`vZeiYi ^c `LZ _vK, hv`i GKgv j ivRbwZK dvq`v| GfveB AwePvi msNwUZ nq Ges AbK cvY nvivq Ggb GKwU ivi Rb, hwU mwnsmZvK KvR jvwMq wbRi Aevb cybenvj KiZ Pvq| Avi Zviv Ggb GKwU msMVbi gvag KvRwU KiZ Pvq, hv gvbyli i Pvq Ges kvnv`vZeiYi Avn&evb Rvbvq|

AviKwU AvKlYxq weklY KiQb gvK wj| gacvP MYRvMiYi evcvi GB wekl dib cwjwm mvgwqKxZ wjLQb, Avie `kjvZ gwjK Aeq i nqQ| wZwb AviI wjLQb, wgmi ivweivax vfK `kwUi mbvcavb Rbvij Ave`j dvvn Avj-wmwm `Zvi m wbqY KiQb Ges mB RbgZK AfixY kyi wei `uvo KwiqQb|

wj evLv KiQb, wwZkxj Aev ARb KiZ PvBj Kvbv aibi wbcxobi KvQ AvZmgcY Kiv RbMYi DwPZ ne bv| 25 Rvbyqvwii mB MYwevf i nIqvi AvM wgmii KD KbvI Kiwb h `kwUi `yRb ^iZvwK `ybxwZM֯Z cwmWUK Kej DrLvZB bq, wePvii gyLvgywL `uvovZ `Lv hvehuv`i GKRb 30 eQievcx `k kvmb KiQb Avi AciRb Kej GK eQi| wePvii ivq Kx ne, ZvZ wKQy hvq Avm bv| iZc~Y evcvi nQ, wgmii RbMY wZb eQii Kg mgq Zuv`i `yRbKB gZvPyZ KiQ| Avkv Kiv hvq, GwU cieZx cwmWU`i Rb GKwU mZKevZv wnme KvR Kie h wgmixq i gvUI mZv bq|

wgmi 1952 mvji 23 RyjvBqi ci _K G ch gZvPyZ ZZxq cwmWU njb gyiwm| Rbvij gvnv` bvwMeK 1954 mvj gZv _K DrLvZ Kiv nq| Zvici 2011 mvj nvmwb gveviK Avi Aekl 2013 mvj gyiwmiI GKB cwiYwZ nq| gymwjg ev`viWi GKmgqi R m`m gyiwmK MZ RyjvBq gZvPyZ Ki mbvevwnbx| Gi AvM Zuvi kvmbi Aemvb `vweZ MYwevf i nq| jvL jvL gvbyl Zuvi c`ZvMi `vweZ ^vi Ki|

gyiwm hLb gveviKi kvmbvgji mekl cavbgx Avng` kwdKK civwRZ Ki 2012 mvj gZv MnYi mgq MYZi g~jbxwZi cwZ mvb `Lvbvi AxKvi KiwQjb| gyiwm gymwjg ev`viWi c_g cv_x wQjb bv| wbevPb KwgwU LvBivZ Avj-kvZii cvw_Zv evwZj Ki `Iqvi ciB gyiwmK cwmWU c`cv_x Kiv nqwQj| dj wZwb cq hvb weLvZ evowZ Uvqvi DcvwawU|

gvnv` gyiwm cwmWU nIqvi Rb c֯yZ wQjb bv| `vwqZ cvIqvi ci wZwb Ggb AvPiY i Kijb hb gymwjg ev`viWi wb`kbv AbymviB `k cwiPvwjZ nq|

gZvPyZ IB cwmWU MZ bf^i GKwU mvsweavwbK digvb (wWw) Rvwi KiwQjb| AbKB GwUK ԉ^iZvwK AvLv `b Ges cZvLvb Kib| mvsweavwbK wWwjvB Rbgb cwmWUi wei c_g vfi mvi Ki| ZLb wevfKvixiv cwmWU cvmv`i mvgb mgeZ nq|

gyiwm I gveviKi wePvi-cwqvi ga h cv_K iqQ Zvi ga w`qB msc wgmii eZgvb cwiwwZi cZxKx Dcvcb NU|

gveviK I gyiwmi wePvii mePq iZc~Y eeavbjv nQ:

1. gveviK KvVMovi LuvPvq cևek Kib gZvPyZ nIqvi mvZ gvm ci| Avi gyiwm hvb Zuvi DrLvZi Pvi gvm ci|

2. gveviKK GKwU nvmcvZvji weQvbv _K Av`vjZ bIqv nq, wK gyiwmK bIqv nq GKwU AvZ vb _K Ges wZwb myfveB KvVMovq `uvovb|

3. wgmii ivxq Uwjwfkb gveviKi wePvi Kvhg mivmwi m&iPvi Ki| wK gyiwmi wePvi Kvhg mfve cPvi Kiv nqwb| (^iv gYvjqi aviYKZ wKQy `yej wfwWIwP cPvi Kiv nq)

4. gveviK mv`v cvkvK cijI gyiwm Kvjv myU ci Av`vjZ nvwRiv `b| GZ cavb wePviK Av`vjZ gyjZwe Kib|

5. gveviK Kvjv mvbMvm ciwQjb DcwZ Ab`i (Zuvi Qj Mvgvj I Avjv) PvL PvL covi gZv cwiwwZ Govbvi Rb| G Qvov wZwb Kvgiv _K wbRK Avovj Kivi Pv Kib| Abw`K, gyiwm KvVMovq cևek Kib nvwmgyL!

6. wePviKi cևki Reve w`qwQjb gveviK| wZwb wePvii wbqgKvbyb cvjb Kib| wK gyiwm evievi ejZ _vKb, wZwbB `ki ea cwmWU Ges IB wePvi Aea|

7. c_g mkb gveviK Kvbv K_v ejbwb Ges Zuvi cwieZ Zuvi AvBbRxex K_v ejb| wK gyiwm Kvbv AvBbRxex wbqvM Kivi c֯Zve gb bbwb Ges Miv`i fZi _K wbRB K_v ejb|

8. gveviK I Zuvi Qjiv GKB LuvPvi fZi wQjb| wK gyiwm I Zuvi mnhvMxiv mevB wgj GKwU LuvPvq `uvwoqwQjb|

9. mekl, gveviKK Zuvi AmyZvi KviY Zviv nvmcvZvj cvVvbv nqhwU GKwU Rbej GjvKvq AewZ| wK gyiwmK GKwU cZ GjvKvq cvVvbv nq wbivcvi ^v_|c_g Avjv

vbxq mgq : 1211 Nv, 11 bf^i 2013 
pag