AmaderShomoy.comhome


Puv`cyi yj-nvmcvZvj e Ki ciivgxi wbevPbx mfv!


W wicvU : Puv`cyi m`i I nvBgPi DcRjvi yj-KjR-nvmcvZvj e Ki wkK-KgKZv-KgPvix`i wbq ^vmev I wkvi gvb Dbqb welq gZwewbgqi bvg wbevPbx mfv Kijb ciivgx Wv. `xcy gwb| kwbevi `ycyi Puv`cyi AvDUvi wWqvg ckvRxex mg^q cwil`i evbvi gZwewbgqi bvg gavfvR Ges mܨv ch Rbmfv Kib ciivgx| mfvq miKvwi KgKZv-KgPvix`i KvQ bKvq fvU cv_bv Kib wZwb|

bvg cKvk AwbQyK KqKRb KgKZv-KgPvix AwfhvM Kib, gZwewbgqi bvg gavfvR Kwiq miKvwi KgKZv-KgPvix`i w`q wbevPbx cPviYv Kiv nQ|

RGmwm I RwWwm cixvi gvS yj-KjR e Ki wkK`i gZwewbgqi bvg gavfvR hvM w`Z eva Kivq Zv`i ga weic cwZwqvi mw nqQ| wkK`i mLvb nvwRivI bqv nq| IB mfvq hvM bv w`j wefvMxq eev bqvi gwKI `qv nqQ ej bvg cKvk AwbQyK wkKiv RvwbqQ|

GQvov Abvb wefvMxq KgKZv-KgPvix`iI IB gZwewbgq mfvq Ask wbZ eva Kiv nq| gxi miKvwi mdim~wPZ `ycyi AvovBUv DjL _vKjI wZwb weKj 3Uv 20 wgwbU DcwZ nb| ee i Kib 4Uv 50 wgwbU| wkKmn Ab`i mLvb `ycyi GKUv _K mܨv ch gxi Rb Acv KiZ nq|

mfvq AvIqvgx mg_K ckvRxex bZviv Zv`i `vwe Zyj aib| Aveviv wbevwPZ nj Zv c~iYiI Avkvm `b gx|

mvewYK ivRbwZK fvj cvvbv Puv`cyi Rjv cv_wgK wkK mwgwZi mfvcwZ nvdR Avng` ciivgxK Lywk KiZ Zvi bZZ wkKiv Zvi c KvR Kieb ej Rvbvb|

Rjv cv_wgK wkK mwgwZi mn-mfvcwZ BmgZ Aviv mwd ebv ejb, wkK mgvR weGbwcK fvU `e bv| eZgvb cavbgx kL nvwmbv bvix Dbqb AbK KvR KiQb| Aciw`K weGbwc-ndvRZ `kK wcwQq w`Z ZuZyj Zˡ Avwevi KiQ| wZwb ZuZyj Zˡi K_v DjL Ki ejb, Avgiv bvix wkKiv weGbwcK fvU w`q `kK AKvi hZ w`Z PvB bv|

evsK KgKZv Kvgvj cvkv ejb, ԆK Kx cjv Zv `Lvi mgq bB| Aveviv bKv gvKvK weRqx KiZ ne|

Puv`cyi Mwb gWj DP we`vjqi cavb wkK AvevmDwb ejb, Avgv`i PvKwi RvZxqKiYi AxKvi Kij AvgivI gxK weRqx Ki Avevi ciivgx wnme `LZ cvwi|

G evcvi Puv`cyi Rjv cv_wgK wkv KgKZv gv. AvKZvi nvmb ejb, gxi Kgm~wPi Ask wnme Avgv`i mLvb AskMnY Kwi|

bKv cZxK fvU Pq ciivgx mfvq ejb, eZgvb miKvi `ki Dbqb KiQ| fwelZ wbevwPZ nj AbKi cZvkv c~iY KvR KiZ cvie| wZwb weivax `ji MZ 5 eQii wewfb KgKvi mgvjvPbv Kib Ges mvcwZK mgqi niZvj `ki qwZi wP Zyj aib| wZwb weivax `jK msweavbi AvIZvq Gm wbevPb AskMnYi Avnvb Rvbvb| DcwZ wkKmn Ab`i KvQ wbevPb mnhvwMZv Pvb wZwb|

Gmgq Rjv ckvmK gv. BmgvBj nvmb, Rjv cv_wgK wkv KgKZv gv. AvKZvi nvmbmn miKvwi KgKZviv DcwZ wQjb|

^vaxbZv c`Kcv bvix gywhvv Wv. mq`v e`ib bvnvi Payixi mfvcwZZ Ges Wv. wchyl Kvw eoyqv I Aa gvkvid nvmbi mvjbvq mfvq ee `b, Rjv AvIqvgx jxM mn-mfvcwZ AvjnvR IPgvb Mwb cvUvqvix, Puv`cyi P^vi Ae Kgvmi mfvcwZ Rvnvxi AvLb mwjg, Rjv weGgGi mveK mfvcwZ Wv. GmGg mwn`yjvn, PuvmK Aa cևdmi wgwni jvj mvnv, Rjv AvBbRxex mwgwZi mveK mfvcwZ AvWfvKU Avnmvb nvexe, Rjv weGgGi mfvcwZ Wv. nvib Ai iwk` mvMi, m`i DcRjv ^v KgKZv Wv. GgwR dviK, cwievi cwiKbv KgKZv Wv. gv. BwjqvQ, Rjv ^vwPci mfvcwZ Wv. GgGb `v cgyL| Avgv`i Kzwgjv

vbxq mgq : 1208 Nv, 11 bf^i 2013 
pag