AmaderShomoy.comhome


MfcvZ Ges SyuwKc~Y gvZ^v


ixZv fwgK : KevRvi gv I wkKjvY K` GgAvi KivZ GmQb Pvi mZvbi gv ivKqv eMg (Avmj bvg bq)| wbPZjvi Wvbcvki KvYvi w`K GKkhvwewk GKwU K GgAvi Kivbvi ci wekvg wbwQjb wZwb| GLvbB `Lv nq Zvi m| cvnvoZjx Mvgi MwnYx ivKqv 32 eQi eqm cgevii gZv MfeZx nb| Zvi PZy_ mZvbi eqm 10 eQi|

10 eQi ci Avevi MfeZx njb, Kvbv eev bbwb RvbZ PvBj ivKqv ejb, 10 eQi ai wbqwgZ ewo LvB| MZ gvm GKw`b ewo LZ fyj hvB| cg mZvb Mf Gj GKUy m`n nq| cvBfU Wvvi `wLq cmve cixv Kwi| IB wicvUmn 24 mޤ^i GLvb Pj Avwm GgAvi Kivbvi Rb|

KevRvii wSjs`v BDwbqbi evsjvevRvi wWKcvovi kvnxbvI (Avmj bvg bq) Pvi mvbi gv| QvU mZvbi eqm AvovB eQi| w`bgRyi ^vgxi GKvi Avq QqRbi msmvi PvjvZB wngwkg LZ nq| Zvi Ici Avevi MfeZx nqQb wZwb| ^vgx KbWg eenvi Kib| KbWg dU hvIqvq cgevii gZv wZwb MfeZx nb|

G cm kvnxbv Rvbvb, 21 mޤ^i KevRvi gv I wkKjvY K` GgAvi KivB|

AwbQvKZ MfaviY cwZiva Kvbv mPZbZvg~jK D`vM iqQ wKbv RvbZ PvBj KevRvi gv I wkKjvY K`i cm~wZ xivM wekl I mvRb Ges wkivM Awf Wv. gvt AvjgMxi nvmb miKvi ejb, cwievi cwiKbv hviv MnY Kib Ges AbvKvwLZ MfaviY Kib Zviv hb AbvKvwLZ MfcvZi wkKvi bv nb G welq Zv`i ^vwkv civgk `qv nq| GB K` PviRb GdWweDwf iqQb| Zviv mevB GgAvi cwkYcv| Zvivmn Avwg wbRI GLvb hviv Avmb mBme bvix-cyilK cwievi cwiKbv MnYi Rb civgk `B|

wZwb AviI ejb, cwievi cwiKbv DcKiYi ga BgvRw KUvmcwUf wcj eQiLvbK ai mieivn bB| GB K` kZKiv 5 fvM gvbyli ga Gi Pvwn`v iqQ| eQiLvbK AvM DcRjv cwievi cwiKbv KgKZv eivei Ave`b KiI Gi mieivn cvIqv hvqwb|

G cm cwievi cwiKbv Awa`dZii e`wkK msMn DcKiY I mieivn BDwbUi mnKvix cwiPvjK mvwebv cvifxb ejb, BDGbGdwci gvag BgvRw KUvmcwUf wcj (Bwmwc) cZvg| Zv wbqwgZ cvMvgi AvIZvfy wQj bv| G eQi 1 wgwjqb BgvRw KUvmcwUf wcji Pvwn`v w`q wbqwgZ cvMvgi AvIZvfy Kiv nqQ| Pvwn`vi KviY GLb Kbv ne|

cwievi cwiKbv Awa`dZii gvbRgU Bbdimkb mKkbi (GgAvBGm) Dc-cwiPvjK mq` AvwjDvgvbi gZ, cPyi cwigvY BgvRw KUvmcwUf wcj (Bwmwc) Kbv nqwQj| gvV chvq cwievi cwiKbv cwi`wkKvi KvQ Bwmwc c`vb Kiv nq Pvwn`v Abyhvqx mieivn Kivi Rb| GwU mieivn bv Ki AeeZ Aevq `xNw`b iL `qvq b nq hvq| Gi dj Gi mieivn Kwgq `qv nq|

wZwb AviI ejb, ZYg~j IqvW chvq Kvbv gv I wkKjvY K` bB| wmwU Kcvikbi wbqYvaxb _K miKvwi I GbwRI chvq XvKvi wKwbKjv cwiPvjbv Kiv nq| Gme wKwbK cwkYcv hviv Kgx iqQb Zviv `yB gvmi MfeZxi GgAvi KivZ ewk A_ Av`vqi Rb ej `b wZwb Pvi gvmi MfeZx| A_P GgAvi Kiv nq webv cqmvq | K` h Ilya iqQ Zv ivMxK webv cqmvq `qv nq| DcvqvZi bv cq Zviv ZLb AcwkYcv Avqvi gvag GgAvi Kivb| Gfve GgAvi KivZ wMq Zviv wec` WK Avbb| G KviY GLb cwieviKjvY cwi`wkKv, bvix Dc-mnKvix gwWKvj KgKZvKI GgAvi cwkY `qv nQ| KviY GKRb bvix Ab bvixi KvQ ^vmev wbZ ^vQ`eva Kib| gwWKvj KgKZv Zvi kvixwiK cixv Ki Rvbveb GgAvii Rb wZwb c֯Z AvQb wKbv?

KevRvi gv I wkKjvY K`i 2013 mvji Rvbyqvwi _K AvM chZ GK cwimsLvb Rvbv hvq, 350 RbK 1 nvRvi 50 P myLx ewo, 136 RbK 3 nvRvi 264 wcm KbWg, BbRvej 1 nvRvi 333wU, AvBBDwW 102 Rb, BgcvU 264 RbK weZiY Ges GgAvi Kivbv nq 110 RbK| AviKwU Z_ Rvbv hvq, 2013 mvji Rvbyqvwi _K AvM chZ KevRvi DcRjv cwievi cwiKbv vi _K cv gv I wkKjvY K` h cwievi cwiKbv DcKiY msMn Kiv nq Zvi ga iqQ myLx ewo 1 nvRvi 110 P, KbWg 6 nvRvi 500 wcm, BbRvej (wZb gvm AZi) 1 nvRvi 619wU, AvBBDwW (KcviwU) 96wU, BgcvU wZb eQigqvw` 284wU|

XvKvi nwj dvwgwj nvmcvZvj mޤ^i gvm MfcvZ KivZ GmwQjb wgbv eMg (Avmj bvg bq)| Gevi w`q wZwb `yevi MfcvZ Kivjb| `yB mZvbi myLx cwievi nIqvi ciI Zvi ^vgx AviKwU mZvb Pvb| wK wgbv Avi mZvb Rb`vb AvMnx bb| kvixwiK mgmvi KviY wZwb cwievi cwiKbvi Kvbv DcKiY eenvi KiZ cviQb bv|

G cm wgbv ejb, Avgvi ^vgxi KbWg eenvi Abxnvq wZxqevi MfeZx njvg| Ii GKUvB K_v Qjgqiv eo nq MQ| msmvi Afve bB| Avgiv Kb AviKwU mZvb be bv| Ii KviY `yevi MfeZx njvg| c_g MfcvZi ci Avgvi kvixwiK mgmv `Lv `q| wPwKrmKiv civgk w`qQb wZxqevi hb Avwg MfcvZ Kivbvi SyuwK bv bB| wK wZxqeviI wbRi BQvi wei MfeZx nB| ^vgx we`k Awdmi GKwU Uyi MQb| GB myhvM Rxebi SyuwK wbq MfcvZ KivB| Gi dj gvmLvbK ai Avgvi iiY e nQ bv|

Abvm fwZ nIqvi ciB weq nq hvq AwbKvi (20, Avmj bvg bq)| weqi wZxq gvm MfeZx nb wZwb| bZyb msmvi, Gi ci wbqwgZ Kvm Kiv, covkvbv mewKQy wgwjq G mgq Iiv `yRbB evPv wbZ AvMnx wQjb bv| wbR`i my`i fwelZi K_v feB Zviv MfcvZ Kivi wmvZ bb|

G cm AwbKv ejb, XvKvi avbgwi GKwU wKwbK wMq MfcvZ KivB| MfcvZi ciB i nq Avgvi kvixwiK I gvbwmK mgmv| c_gw`K gvwmKi mgq ZjcU cP e_v nq| Gi ci me mgqB e_v, mv`v mve, PyjKvwb, gvwmK imve nZ _vK| covkvbv kl Ki hLb mZvb bIqvi wmvZ bB ZLb MfaviY nq bv| cixv-wbixvq aiv co Avgvi `ywU wUDeB e|

wZwb AviI ejb, GwU Rvbvi m m i nj Avgvi Ici ki-kvwoi wbhvZb| Zviv QjK Avevi weq Kivbvi Rb DVco jvMjb| U wUDe ewe be Gi LiPI Avgvi evev-gvqi c `qv me bq| Avgvi ^vgx mgqgZv cwievi-cwiKbv cwZ MnY Kij Avgvi Rxeb GB wec` bg AvmZ bv|

cwievi cwiKbv Awa`dZii gvbRgU Bbdimkb mKkbi (GgAvBGm) RyjvB 2012 _K Ryb 2013 mvji GK Z_ Rvbv hvq, mviv`k GgAvi KiQb 2 jvL 43 nvRvi 242 Rb| Zv`i ga XvKvq MfeZx nqQb 2 jvL 52 nvRvi 627, GgAvi KiQb 47 nvRvi 979 Rb| KevRvi MfeZx nqQb 1 jvL 67 nvRvi 34, GgAvi KiQb 5 nvRvi 409 Rb Ges wPUvMvsq MfeZx nqQb 3 jvL 6 nvRvi 619, GgAvi KiQb 17 nvRvi 473 Rb|

cwievi cwiKbv Awa`dZii GgwmGBP mvwfmm BDwbUi Dc-cwiPvjK Wv. Zvcm ib `vm Rvbvb, cwievi cwiKbv Awa`dZii D`vM MfcvZRwbZ KviY gvqi gZy Kwgq kZKiv 1 fvM Avbv me nqQ| wbivc` GgAvi Kivbvi j AvBwcGGm (2011-2016) evsjv`k cvMvg Pvjy nqQ| Gi Kg GjvKvjv nj evsjv`ki AvUwU wefvMi nvmcvZvji ga XvKv gwWKvj KjR nvmcvZvj, mvi mwjgyjvn gwWKj KjR nvmcvZvj, wPUvMvs gwWKvj KjR nvmcvZvj, Lyjbv gwWKvj KjR nvmcvZvj, ivRkvnx gwWKvj KjR nvmcvZvj, iscyi gwWKvj KjR nvmcvZvj, ewikvj gwWKvj KjR nvmcvZvj, wmjU GgGwR Imgvbx gwWKvj KjR nvmcvZvjmn 23wU Rjv nvmcvZvj, 36wU DcRjv ^vK` Ges 24wU gv I wkKjvY K`| Gme K` hviv GgAvi Kieb Zv`i h_vh_ cwkY iqQ wKbv Zv hvPvB Kiv| G Qvov bvm I wPwKrmK`i GgAvi cwkY c`vb Kiv| mB m ^v Awa`dZii GgAvi wKU mieivni D`vMI bqv nqQ| bZyb gvwmK e nIqvi wbw` gqv`Kvji fZi Ilyai viv GgAvi mev Pvjy Kiv nqQ| Ze cwievi cwiKbv Awa`dZii cvMvgi ga GLbI Zv AZfy nqwb|

wZwb AviI ejb, cwievi cwiKbvwelqK Z_ cwiekbi gvag gvbylK mPZb Ki Zvjvi Rb RbmPZbZvg~jK cvMvg Pvjy Kiv nqQ| GZ cRbb ^vmevi AvIZvq cwievi cwiKbvi BwZevPK w`K, cvwievwiK mwnsmZv BZvw` gmR iqQ|

Awbivc` MfcvZi KviY Kx aibi mgmv `Lv w`Z cvi RvbZ PvBj eviWg Rbvij nvmcvZvji MvBwb I Aem& wefvMi mnhvMx AavcK Wv. mvgQv` Rvnvb kjx ejb, Awbivc` MfcvZi KviY kvixwiK I gvbwmK `yB aibi mgmvB `Lv w`Z cvi| kvixwiK mgmvi ga evi evi wgmKvwiR, wUDe ev GKUvwcK A_vr Rivqyi evBi MfaviY, wcևgwPDi Wwjfvwi, Kg IRbi evPv cme nZ cvi| G Qvov cU e_v, meY mv`v mve, `yMhy mv`v mve, gvwmKi mgq AwZwi iiYI `Lv w`Z cvi| evPv bv nIqv, `vZ Rxeb mgmv cieZxZ gvbwmK mgmv nq `uvovq| Gi dj nZvkv, SMovSvwU Ges weevn-weQ`i ga w`q ^vgx-xi mK kl nq| hyMvZi

vbxq mgq : 1218 Nv, 11 bf^i 2013 
pag