AmaderShomoy.comhome


MYgvagi Dci nvgjv ei `vwe mvsevw`K bZv`i


KvwbR dvZgv : mvsevw`K bZviv ejQb me `jB Kgm~wP `e Ze mRb MYgvagi Dci nvgjv Kij Pje bv| mvsevw`K`i Dci me aibi nvgjv ei `vwe Rvbv Zviv|

mKvj RvZxq cmKvei mvgb mvMi-iwb nZvKv wePvii `vweZ XvKv wicvUvm BDwbwUZ AvqvwRZ GK gvbee܇b Zviv GB `vwe Rvbvb|

cavbgxi Z_ Dc`v BKevj mvenvb Payix ejb, hKvbv nZvKvi wePvi bv nj eySv hve G AvBbi kvmb cwZwZ nqwb| G mgq wZwb ejb, cևZKwU KgKvi Rb gZvkxb`i A_ev miKvwi `j Zv`i mevBK Zv`i KgKvi Rb Revew`wn KiZ ne|

weGdBDR Gi mfvcwZ gyij Avnmvb eyjeyj ejb, bvMwiK wnme Avgiv evwoZ wbivcv PvB, mvsevw`K wnme Avgiv Kgj wbivcv PvB|

wZwb Aviv ejb, mvMi-iwb nZvKvmn wbnZ mvsevw`K`i evcvi wKQzB KiZ cviwb miKvi| ckvMZ `vwqZ cvjbi mgq mvsevw`K`i cwZ wbivcv wbwZ Kivi Avnvb Rvbvb wZwb| BwۇcbWU wUwf

 vbxq mgq : 1502 Nv, 11 wWm^i 2013 
pag