AmaderShomoy.comhome


cavbgxK 72 Nvi ga c`ZvMi Avnevb Kv`i wmwKxi


W wicvU : eexi Kv`i wmwKx (exi Dg)AvMvgx 72 Nvi ga c`ZvM Ki wb`jxq miKvii Aaxb wbevPbi `vwe gb wbZ cavbgx kL nvwmbvi cwZ Avn&evb RvwbqQb eexi Kv`i wmwKx (exi Dg)| GKB m ivcwZ Ave`yj nvwg`K ivbvqKvwPZ f~wgKvq AeZxY nq `k I RvwZK ivi D`vM bIqvi Abyiva RvwbqQb wZwb| c_g Avjv

AvR mvgevi mKvj RvZxq cmKve KlK kwgK RbZv jxM AvqvwRZ GK msev` mjb G `vwe I Abyiva Rvbvb wZwb| weivax `ji bZv`i Mvi I nqivwbi cwZev` G msev` mjbi AvqvRb Kiv nq|

Kv`i wmwKx ejb, G miKvi `k cwiPvjbvq hgb e_, Zgwb weivax `jI `k I RvwZK ivq e_ nqQ| wZwb mvaviY gvbyli Rb`yfvM I wkv_x`i K_v weePbv Ki niZvj cZvnvi KiZ 18-`jxq RvUi cwZ Abyiva Rvbvb|

mjb AvgwZ AwZw_ wnme weK avivi mfvcwZ G wKD Gg e`ivRv Payix mKvj-mܨv niZvj Ki ivZ wkw_j Kivi Abyiva Rvbvb| GZ `ki A_bwZK wZ I Rb`yfvM wKQyUv njI jvNe ne|

MZKvj cavbgx ejQb, cavbgwZ bq, Avwg kvw PvB| cavbgxi GB K_vi m~ ai e`ivRv Payix ejb, GUv RvwZi Rb GKwU k Dcnvi| Zuvi GB ee mwZ nj RvwZi Rb KjvY eq Avbe| wZwb Avkv Kib cavbgx gyL bq, AvwiKfve Zuvi GB ee evevqb Kieb, c`ZvM Kieb| Avgiv `LZ PvB RvwZi KjvYi Rb wZwb c`ZvM Kieb|

msev` mjb GB `yB bZv weivax`jxq bZv`i Mvi I wigvi wb`v I cwZev` Rvbvb| mjb AviI DcwZ wQjb KlK kwgK RbZv jxMi gnvmwPe nvweeyi ingvb ZvjyK`vi, weK avivi gnvmwPe gRi (Ae.) Ave`yj gvbvb cgyL|

vbxq mgq : 1603. Nv, 11 bf^i 2013 
pag