AmaderShomoy.comhome


wkqv-mywb wefw weki mePq eo gwK


Avey mvB` :  wkqv-mywb wefwK wek wbivcvi Rb mePq eo gwK wnme `LQb Bivbi ciivgx RvIqv` Rvwid| wZwb ejQb, wkqv-mywb wefw gymjgvb`i gaKvi RvwZMZ msNvZK Aviv D w`Q|

RvIqv` Rvwid gb Kib, GB wefwi KviYB AvR wmwiqv msKUi Rb wbqQ| GgbwK GB wef`i KviYB Bivb mgw_Z wmwiqvi evkvi Avj Avmv` miKvii wei Mnhy& Zzi I cvim DcmvMixq A‡ji Avie`kjv wmwiqvi we`vnx`iK mnvqZv KiQ| 

wZwb ejb, wkqv-mywb wefw _KB RvwZMZ msNvZ Zwi nq| hgbwU nqQ jevbb I BivK| Ze GB wef` `~i Kiv bv Mj GB msNvZ Abvb `kI Qwoq covi AvksKv iqQ| 

GUv Kej G A‡ji wbivcvi Rb gwK bq eis GUv mviv weki wbivcvi Rb gwK nq `vuwoqQ| Bivbi ciivgx RvIqv` Rvwid wewewmK `qv GK mvvrKvi Gme K_v ejb| wZwb ejb, Avwg gb Kwi RvwZMZ wef` Kej Bmjvgx weki Rb gwK bq eis GUv Avgv`i mevi RbB gwK| G Aevq wmwiqv msKU mgvavbi Rb AvwjK kwjvK GKmv_ KvR Kivi Avnevb Rvbvb wZwb| 

RvIqv` Rvwid AvgwiKvq jLcov KiQb Ges RvwZmsN Bivbi iv`~Z wnme `vwqZ cvjb KiQb| wZwb ejb, wmwiqv BmyZ Avgv`i ga gZcv_K _vKvi ciI RvwZMZ Bmy wbq Avgv`i GK mv_ KvR KiZ ne | RvwZMZ msNvZ KvDK D `qv wVK ne bv| Avgv`i mevi wbivcvi RbB wbR`i gaKvi wef` fzj hvIqv DwPZ| 

DjL Bivbi mv_ cwgv `kjvi `~iZ Kwgq Avbvi cwmWU invbxi iZc~Y ew wnme cwiwPwZ cqQb ciivgx RvIqv` Rvwid| 

vbxq mgq: 1705 Nv, 11 bf^i 2013 
pag