AmaderShomoy.comhome


eMg wRqvK UvMU Ki bvbvgywL PvZi Rvj : wiRfx


gvndzR mvw`K : weGbwci hyMgnvmwPe ij Kwei wiRfx ejQb, ԆeMg wRqvK UvMU Ki miKvi bvbvgywL PvZi Rvj eybQ| Zvi evmvq cwbi jvBb KU `qv nqwQjv| Lvevi, evRvi wKQzB XyKZ `qv nqwb| GgbwK GLbv cwZeKZv mw Kiv nQ| AvZxq^Rbiv chZ XzKZ `qv nQ bv  

mvgevi weKj mvqv 4Uvq weGbwci K`xq Kvhvjq GK msev` mjb wZwb Gme K_v ejb|

wiRfx ejb, `j I RbMY _K `kbxK wewQb Kivi Rb GK KrwmZ, AgvbweK cv Aej^b KiQ miKvi| Zvi evmvq cvwbi jvBb KU `qv nqwQj| Lvevi, evRvi wKQyB XyKZ `qv nqwb| GLbv gvS gvS cwZeKZv mw Kiv nQ| GgbwK AvZxq^Rb`i XyKZI `qv nQ bv|

weGbwci hyMgnvmwPe  AviI ejb, miKvi weivax`jK `gb KiZB weivax`ji bZvKgx`i Ici Ryjyg-AZvPvi Pvwjq hvQ| msjvc ev AvjvPbvi evcvi miKvii Kvb AvZwiKZv bB| wbRi R` evevqbi Rb GKZidv, GK`jxq wbevPb Abyvbi gvag evKkvj MVbi c_ hvQ|

`߇ii `vwqZ _vKv GB bZv Aviv ejb, RbMYi AZii Avn&evb mvov bv w`q cavbgx wbRi R`K ckq w`q GKwU GK`jxq GKZidv wbevPbi w`K GwMq hvIqvi AcPv PvjvQb| Avi Zvi Zvi R`K Drmvn c`vb KiQ cavbgxi AbyMZ wKQy wewQb ew|

G mgq wZwb ^ivgx gwnDwb Lvb AvjgMxi Ges GBP wU Bgvgi bvg DPviY Ki ejb, ZvivB hvM civgkK wnme GLb cavbgxi KvQ weewPZ nQb|

eZgvb miKvi Aea DjL Ki wiRfx Aviv ejb, kvmKMvx hw` hw` Abvqfve gZv AvKo aivi Rb gwiqv nq IV ZLb mB miKvi Aea nq hvq| AvBbMZ Abvb AbK w`K _K miKvi Aea| ZvB e AvBwbfve A Avi cywjki Ici wbfi Ki Zviv wUK _vKZ PvQ| myZivs e AvBwb GKwU miKvii wei MYZvwK jovB Pvjvbv bvq mZ| miKvii Ggb weic AvPiY wnUjvii Bw`k~b BDivc fvebvi mv_ wgj hvq|

wZwb G mgq mviv`k Pjgvb 84 Nvi niZvj AvnZ`i bvg I cwiPq Zyj aib| ij Kwei wiRfx `vwe Kib, ҇iveevi _K mvgevi weKj chZ XvKvmn mviv`k 18 `jxq RvUi 560Rbi AwaK bZvKgxK Mvi Ges 5 nvRvii AwaK bZvKgxK gvgjvi Avmvgx Kiv nqQ|

vggvY Av`vjZi gvag mviv`k 15 bZvKgxK mvRv `qv nqQ Ges 1400 bZvKgx AvnZ nqQb ej `vwe Kib wZwb| eZgvb Kgm~wPi ci bZyb Kgm~wP NvlYv ne DjL Ki wiRfx ejb, Av`vjbi h Zi DVQ Zv AvUKvbvi gZv miKvii bB| Avgv`i jovBq Kvb kyc bB| Avgv`i jovB gvbeRvwZi k ARb MYZi gywi jovB| kxl wbDR| 

vbxq mgq : 1832 Nv, 11 bf^i 2013 
pag