AmaderShomoy.comhome


cvkvKKgx`i gRywi 21 bf^ii ga


W wicvU: AvMvgx 21 bf^ii ga cvkvKKgx`i b~bZg gRywi wbaviY Kiv ne ej RvwbqQb kg I Kgmsvb gx ivwRDwb Avng` ivRy| 

 

wZwb Rvbvb, G mgqi ga gvwjKci cwZwbwa`i m eVK Ki kwgK`i gRywi wVK Kie miKvi|

 

Av`vjb e Ki KviLvbvq wdi hZ kwgK`i cwZ Avn&evb Rvbvb wZwb| 

 

mvgevi `ycyi mwPevjq cvkvK LvZi D`vv`i `yB msMVb wewRGgBG I weKGgBGi bZv`i m eVK kl mvsevw`K`i G K_v ejb gx|

 

G mgq DcwZ wQjb wewRGgBGi mfvcwZ AvwZKyj Bmjvg, GdwewmwmAvBqi mveK mfvcwZ G K AvRv`, Avwbmyj nK, wewRGgBGi mveK mfvcwZ`i ga wUcy gyw, Avym mvjvg gykw`, Avbvqvi-Dj- Avjg Payix cvifR, weKGgBGi mfvcwZ mwjg Imgvb I kgmwPe wgKvBj wkcvi|

 

kggx ejb, niZvj I kgAmvli KviY wek kgevRvi nvZQvov nq hvQ| 42 jvL kwgK GB LvZ KvR Ki| Zwi cvkvK KviLvbv e nj kwgK`i Aev kvPbxq ne|

 

wZwb ejb, miKvi kwgK`i KjvYi K_v wekl iZ w`Q| wki ^v_ kwgK I gvwjKcK GKwU my`i wmv AvmZ ne|

 

GK cևi Reve gx ejb, cvkvK kwgK`i Rb b~bZg gRywi evWi wmv gvwjKc ivwR nbwb| GRb wbqg Abyhvqx 14 w`bi ga Avwcj KiZ nq| Zviv Avwcj KiQb| Avkv KiwQ 21 bf^ii gaB gRywi evWi NvlYv Avme|"

 

MZ 4 bf^i cvkvK kwgK`i Rb b~bZg 5 nvRvi 300 UvKv nvi gRywi wbavib Lmov c֯ve Ki gRywi evW| Ze Lmov c֯vei mgqB Gi cwZev` Ki evW gvwjK ci cwZwbwa Avikv` Rvgvj `xcy mfv ZvM Kib|

 

ciw`b h_ msev` mjb Ki evWi c֯veK AhwK Ges MnYhvM bq ej ge Ki cvkvK LvZi `yB msMVb wewRGgBG Ges weKGgBG|

 

kwgK`iI AbK msMVb gb Ki `eg~ji DaMwZi eveZvq gvwmK gyRwi wnme 5 nvRvi 300 UvKv AcZyj | Gme msMVbi c _K gvwmK gRwi 8 nvRvi UvKv `vwe Kiv nq|

 

gyRwi evWi ZZxq eVK 8 nvRvi 114 UvKvi c֯ve KiQ kwgK ci cwZwbwa| c_g 3 nvRvi 600 UvKv Ges ci 4 nvRvi 250 UvKvi mskvwaZ c֯ve `q gvwjK ci cwZwbwa| AvjvPbvi GK chvq mvo Pvi nvRvi UvKv ch gb bb Zviv| mgKvj

vbxq mgq: 1918 Nv, 11 bf^i 2013 
pag