AmaderShomoy.comhome


Zdwmj 25 bf^i, fvU ne 12 Rvbyqvwi


Gg G Avnv` kvnxb : wbevPb wbq auvqvkvq `kevwm| Ze Gi gaI AvMvgx 25 bf^i `kg RvZxq msm` wbevPbi Zdwmj NvlYv KiZ cvi wbevPb Kwgkb| cavb wbevPb Kwgkbvi (wmBwm) KvRx iwKe Dwb Avng` wbevPb wbq w`b ZvwiLi h cwimsLvb Zyj aiQb, ZvZ Ggb AvfvmB wgjQ|

cavb weivax`j weGbwc wbevPb cwqv _K AbK `~i _vKvq Zdwmj NvlYvi w`bY wbq jyKvPywi Lj PjQ Kwgkb| Kwgkbi cZvkv weGbwc wbevPb Avme|

AbZg cavb GB ivRbwZK `j wbevPbx c֯ywZ wbZ i KijB Zdwmj NvlYvi Rb `Z GwMq Avme Kwgkb| hw`I Kvb `j wbevPb Ask bIqv ev bv bIqvi evaevaKZvi ga bB Kwgkb|

MYZi ^v_ Ges `k GKwU MnYhvM wbevPb Abyvbi j mvsweavwbK KvVvgvi ga _K wKQyUv Qvo `Iqvi gvbwmKZv cvlY KiQ Kwgkbi KgKZviv|

wmBwm ejQb, 45 w`b nvZ iL wbevPbi Zdwmj NvlYv Kie Kwgkb| GQvov wbivc` mgq wnme nvZ ivLe Aviv wKQy w`b|

msweavb Abyhvqx 24 Rvbyqvixi ga `kg RvZxq msm` wbevPb nZ ne| hw` ZvB nq, Ze wmBwmi BwZ Abyhvqx wbevPb ne 12 Rvbyqvixi ga|

wbevPb Kwgkbvi gvnv` kvn bIqvR ejQb, wbevPb Abyvbi ciI AZt 10 w`b nvZ ivLe Kwgkb| m wnme Rvbyqvixi gvSvgvwSZ wbevPb nIqvi K_v|

Kwgkbvi`i K_vi cwimsLvb ejQ h, 24 Rvbyqvixi AvM md UvBg ev wbivc` mgq hw` 10 w`b ivLv nq, Ze wbevPb AbywZ ne 14 Rvbyqvix|

miKvwi KgKZv`i QywU weePbv Kij wbevPb Aviv 2 w`b GwMq Gb AbywZ ne 12 Rvbyqvix| 12 RvbyqvixK wbevPbi w`b avh Kij, Zdwmj NvlYv ne 25 bf^i| Avi Zv KvhKi ne 27 bf^i _K|

wnme Abyhvqx 12 Rvbyqvix wbevPbi w`b ev` w`q 11 Rvbyqvix ch 11 w`b| wWm^ii 31 w`b| A_vr wWm^i Ges Rvbyqvixi 11 w`b wgj nq 42 w`b| Aviv hvM ne 3 w`b| A_vr bf^ii 27 ZvwiL ch hvM ne Zdwmj NvlYvi Rb| 

GB 45 w`b nvZ ivLj Zdwmj Nvlbvi Rb KwgkbK P~ov mxgv wnme 25 bf^i eQ wbZ ne| hw`I cևqvRb Kwgkb 25 bf^ii AvM h Kvb w`b Zdwmj NvlYv KiZ cvi| Ze 25 ZvwiLi ci Zdwmj NvlYv nIqvi mvebv LyeB Kg| GgbwUB gb Kib wbevPb mswk KgKZviv|

vbxq mgq : 1955 Nv, 11 bf^i 2013 
pag