AmaderShomoy.comhome


KIwg ^xKwZi Rb HKe Avjg, Ijvgviv


Gg G Avnv` kvnxb : `vij Dj~g `Ie`i g~j 8 kZ gb ^vZ I wbR^ ewk eRvq iL miKvi wbqYgy KIwg gv`ivmvi mb`i ^xKwZi Rb `ki wmsnfvM kxl Avjg-Ijvgv, cxi-gvkvqLiv HKe|

 

mvgevi GK h_ weewZZ evsjv`k Lv`gyj Bmjvgi bZviv Gme K_v RvwbqQb|

weewZZ Zviv ejb, GKwU wPwZ gnji AccPvi I AmZ Z_ cPvi miKvi hw` AwaKZi hvPvB-evQvBqi bvg KIwg mb`i ^xKwZ w`Z mgqcY Ki Zvnj `ki Avjg-Djvgv, cxi gvkvqL Qv-RbZv wbq `yevi MYAv`vjb Mo Zvjv ne|

bZviv ejb, KwZcq RbwewQb c`jnx `jv ivRbwZK ewiv ^xq ^v_ PwiZv_ Kivi Rb KIwg wkv_x`i fwelr Rjvwj w`q mb`i wei Aevb wbqQ| GgZvevq mKj wkv_x I ZiY Avjgmn mKjK MR DVZ ne|

 

G welq weewZ w`qQb Lv`gyj Bmjvg XvKv  gnvbMi mfvcwZ gvIjvbv gvbmyij nK, gvIjvbv AvwRRyi ingvb, gydZx gvmyg Avng`, gydZx gvnv` Zvmbxg cgyL|

vbxq mgq : 2008 Nv, 11 bf^i 2013 
pag