AmaderShomoy.comhome


ZˡvavqK Qvov wbevPb wbic ne bv: KvRx wmivR


gvndzR mvw`K : mvsevw`K I Kjvwg KvRx wmivR ejQb, GLbv evsjv`ki wecyj msLK gvbyl ZˡveavqK miKvii  Aaxb wbevPbi c|

mvgevi mܨvq emiKvwi Uwjwfkb Pvbj 24 G ivRbxwZ welqK GK UKkvZ wZwb Gme K_v ejb| 

wZwb ejb, bvMwiK mgvR _K i Ki eywRxex mgvRi jvKRb chZ AwaK msLK jvKB ZˡveavqK miKvii Aaxb wbevPb Pvb| 

KvRx wmivR AviI ejb, ZˡveavqK miKvi Bm~Z h KwgwU MVb Kiv nqwQjv, mB KwgwUi me m`mB ZˡveavqK miKvii Aaxb wbevPbi c gZ w`qwQjb| ZvB miKvii DwPr nqwb msweavb mskvabi gvag ZˡveavqK miKvi eev evwZj Kiv|

 

ԆKvb w`K hvQ ivRbxwZ? kxlK IB UKkvZ wZwb AviI ejb, eZgvb cwiwwZ h RvqMvq Gm VKQ ZvZ wb`jxq wbic ZˡvavqK miKvii Aaxb Qvov Kvbv wbevPb  myy I wbic ne bv|

mvsevw`K Avey mvC` Lvbi mvjbvq IB UKkvZ cavbgxi Z_ Dc`v BKevj mvenvb Payix wbevPbKvjxb miKvi cm weGbwcK cavbgxi `qv c֯Zve iY Kwiq w`q ejb, weGbwci DwPr cavbgxi c֯ZvewU gb wbq myhvM MnY Kiv|

wbevPb ^QZvi cևk wZwb ejb, Avgv`i `k AvR wgwWqv h kwkvjx nqQ ZvZ Kvbv miKvii c Zv`i gZv Ki wbevPb Kiv me bq| 

BKevj mvenvb Payix AviI ejb, mevB ZˡveavqK miKvii c ejb wK IB AvgjI wbevPb ckwe wQjv| 

 

vbxq mgq : 1947 Nv, 11 bf^i 2013 
pag