AmaderShomoy.comhome


weyUi cvKU hLb KKUj


BmgvCj mvBb Bgy : AvR ivZ cb 9Uvi w`K dvgMU cvwbi cvi mvgb Kvco gvovbv GKwU MvjvKvi ey `LZ cvb mLvbKvi `vKvb`viiv| GKRb AviKRbK `LvZ `LvZ DZmyK RbZvi fxo evoZ _vK| GK chvq eywU wbq i nq MelYv| 

DjL, cwiZ Aevq co _vKv ewUK mKj KKUj fveb| G mgq AbK gvbyli fxo Vj ewU `L `Z wbivc` vb mi cob| i nq vbxq`i gvS DM| AvZ| wevib Sjm hvIqv cwZw`bi Leii gZ NUbvi Ask wK bv Zv wbq Rbv Kbv| 

ci vbxq GK Pv `vKvwb Gm eywU mZKZvi mv_ ivv _K Zyj cvwbi evjwZZ ivLb| Gi ga cywjk Avm NUbvj| Gi ek wKQyY ci Kvco gvovbv eywU Lyj `Lv hvq QvU GKUv weyUi cvKU IUv|  
pag