AmaderShomoy.com

home

mekl mKj msev` 

 •  » gb nq Kvb welKbv gZvq emQ : KvRx Rvdi (wfwWI)
 •  » K`xq weGbwci bZe`i wbtkZ gywi `vweZ wbDBqK wekvj cwZev` mgvek
 •  » 'evsjv`ki wn`y`i wbhvZbi welq wnqvwis' 20k bf^i
 •  » ivRavbxi jkvb eZj feb Avb
 •  » weyUi cvKU hLb KKUj
 •  » cwiekgxi PMvgi evwoZ nvZevgv wbc
 •  » Mnea~ nZvi `vq 1 Rbi gyZz`, 5 Rbi hvexeb
 •  » Pvi Rjvi wWwm e`wj
 •  » eZgvb Aev KvbvfveB kvwZc~Y bq : Avwmd bRij
 •  » GLbB c`ZvM KiQb bv Dc`viv
 •  » PuvcvBbeveM gZwewbgq mfv
 •  » gvjvjv wbwl
 •  » we`yr Drcv`b fii duvwKi K_v ^xKvi Kijb Dc`v
 •  » PyqvWvvq weGbwc bZvi evwoZ evgv nvgjv, AvnZ 3
 •  » MYZi Rb MYgvbyli Rxeb wecb
 •  » cavbgx c`ZvM KijB niZvj cZvnvi
 •  » ZˡvavqK Qvov wbevPb wbic ne bv: KvRx wmivR
 •  » K`yqvq weGbwci 7 bZvKgxi wei `Z wePvi AvBb gvgjv
 •  » niZvj weo^bv
 •  » wSbvB`n hyejxMi cwZv evwlKx cvwjZ
 •  » cywjk nWKvqvUvim Riwi eVK
 •  » ^Z cv_x neb iwb
 •  » Av.jxMi gbvbqbc wew, Avqi jgvv mvo mvZ KvwU UvKv
 •  » nvgvmi bvix gyLcv
 •  » Lvevi wbq Lvj`vi evmvq kwdK ingvb
 •  » Av.jxMi `y'Mci e`yKhy wbnZ 2, wjwe 15
 •  » Cki`xZ niZvj 700 avb PvZvj e
 •  » ivRkvnxZ niZvj wcKUvi- cywjk msNl : AvUK 5
 •  » we`yr Drcv`b fii duvwK
 •  » KIwg ^xKwZi Rb HKe Avjg, Ijvgviv
 •  » mbvevwnbxZ iZc~Y i`e`j
 •  » wmivRM KvjiU Pˡi KKUj weviY
 •  » Zdwmj 25 bf^i, fvU ne 12 Rvbyqvwi
 •  » Av. jxM kvwZPyw Ki, weGbwc Ki Zvi Dv: cavbgx
 •  » SvjKvwVZ hyejxMi cwZvevwlKx cvwjZ
 •  » Kjvivqv mxgvZ fviZxq bvMwiK AvUK
 •  » dbxZ we`yr KjR Qvi gZz
 •  » meyR Pvq meyR ZK
 •  » cvkvKKgx`i gRywi 21 bf^ii ga
 •  » mvfvi hvxevwn evm Avb, AvnZ 10
 •  » msKU `~i KiZ msjvc Pvq fviZ
 •  » AgZv GLb cwZZv
 •  »  bvivqYM moK `yNUbvq wbnZ 4, AvnZ 25
 •  » Lvj`vi m `Lv KiZ hvQb we. Payix I Kv`i wmwKx
 •  » eMgM bZzb Mvmi mvb
 •  » eMg wRqvK UvMU Ki bvbvgywL PvZi Rvj : wiRfx
 •  » `envUv _K 3 RvgvqvZ Kgx AvUK
 •  » agNU, `vvmn bvbv msKU mw` Avie
 •  » msjvci c_ RvbvwKi gZv Rj Rj KiQ :hvMvhvMgx
 •  » ej eq _K Ԇmiv Mjdvi
 •  » wbLvuRi `yBw`b ci gywhvvi jvk Dvi
 •  » evsjv`ki msNvZgq cwiwwZZ Pxb KvbvWvi DM
 •  » fvjvq niZvj hvbevnb fvOPzi, AvUK 17
 •  » UvvBj weGbwc bZvKgx`i Dci nvgjv, AvnZ 13
 •  » `y`K AvBb msweavbi m mvsNwlK: ew`Dvgvb
 •  » ivRkvnxZ wmwcwe bZvK `j _K ewnvi
 •  » Lvj`vi evmvq wekl cvwb e: ebgx
 •  » mvfvi cywjk-kwgK msNl: AvnZ 40, kZvwaK KviLvbv QzwU NvlYv
 •  » Pvu`cyi weGbwc-cywjk msNl: AvnZ 10, AvUK 14
 •  » wkqv-mywb wefw weki mePq eo gwK
 •  » SvjKvwVZ niZvj fvsPzi: Mvi 7
 •  » vk kPxb
 •  » wbevPb Ask be gyi RvZxq cvwU
 •  » mKj bZv`i Mvi Kij cwiYwZ ne fqven : nvbvb kvn&
 •  » cavbgxK 72 Nvi ga c`ZvMi Avnevb Kv`i wmwKxi
 •  » MwZ Rwigvbv
 •  » evnivBb cevmx`i viKwjwc c`vb
 •  » wbqwZ
 •  » gy^vBZ feb Avb, wbnZ 4
 •  » wK `vib gvwn
 •  » Kvgivq Zvjv bq!
 •  » Lvj`vi evmvq cvwbi mshvM wewQb Kiv nqwb: bvbK
 •  » UvejUi Pvwn`v evoQ
 •  » MYgvagi Dci nvgjv ei `vwe mvsevw`K bZv`i
 •  » evZjevwZi ZjmgvwZ
 •  » wmjU cywjki jvwVPvR AvnZ 20
 •  » Rqi wgU ` cm gjevi
 •  » wnRov m`vqi Rb wekl bxwZgvjv
 •  »  AvwgivZ 10wgwjqb Wjvi `e wdwjcvBbK
 •  » ivRbwZK ^w`Qv _vKj Bivbi cigvby mgmv mgvavb me: mvMB jvfif
 •  » fviZxq iv`~Zi m Rqi eVK
 •  » gx`i c`ZvMc ivcwZi KvQ Rgv `eb cavbgx
 •  » ivRavbxZ `o kZvwaK ZvRv evgv Dvi
 •  » gwmfv fvOQ bv cybMVb nQ
 •  » wbevPb wbqI K_v ejeb w`cy gwb
 •  » wniv, ` mycvivi kvwKe Lvb
 •  » niZvji c wec AvBbRxex`i cvvcvw wgwQj
 •  » gx-cwZgxi gv_vq nvZ eywjq `vqv Ki w`jb cavbgx
 •  » Rb^v_ KVvi nZ wcQcv ne bv miKvi : GBP wU Bgvg
 •  » kwgK`i ebv Avi KZ?
 •  » MfcvZ Ges SyuwKc~Y gvZ^v
 •  » jvmy`ix cm~bK wbq bZyb weZK
 •  » Puv`cyi yj-nvmcvZvj e Ki ciivgxi wbevPbx mfv!
 •  » GK LuvPv, `yB cwmWU
 •  » AvgwiKv evsjv`k Aeva Ges MnYhvM wbevPb `LZ Pvq : gRxbv
 •  » Ad wbviivB ewk fywMqQb kwPbK?
 •  » ay gwmfv bq, cavbgxiI c`ZvM `vwe weGbwci
 •  » Bivbi mv_ mgSvZvi evcvi Zvovovi cևqvRb bB: Rb Kwi
 •  » e`yKavix`i nvgjvq Bivbi GK Dcgx wbnZ
 •  » AcwiYvg`kx ivRbxwZ ZvM KiZ ne
 •  » dvBbvj bv`vj-RvKvwfP
 •  » K_v ivLQb bv jwZd wmwKx
 •  » `k Riwi Aev Rvwii cuvqZviv
 •  » Rqvi KvQ evsjv wkLQb kvniL
 •  » Avwjqvq cvkvK kwgK`i wevf : wewRwe gvZvqb
 •  » msjvc GLb wWcwdևR!
 •  » wbevPb Kwgkbi `Zv wbq ck Avi KUv
 •  » `k mvm Avi `ybxwZ AvmZ `ev bv : Rq
 •  » nj` PvL QvZvi
 •  » AvIqvgx jxMi gbvbqbc weZiY PjQ
 •  » c`ZvMc Rgv w`jb gxiv(wfwWI)
 •  » bKv fvU Kie Kvi wei?
 •  » FY I KvW RvwjqvwZ Ki KvwU KvwU UvKv AvZmvr
 •  » Xvj cUvQ AvIqvgx jxM
 •  » `y`Ki gZv Le
 •  » Lvj`v wRqvi cvc RbZvi mvnm I `kcg
 •  » miKvii FY 88 nvRvi KvwU UvKv: A_gx
 •  » G Kgb Dbv`bv!
 •  » weivax RvUwenxb wbevPb, fvUK` Kgvbvi wPZv
 •  » G Kvb Me evsjv`k!
 •  » niZvji Avb Aveviv ` wZb cwienb kwgK
 •  » kl hyi ci Gevi kvnb~ii AcniY
 •  » msjvc wbq KyUbwZK wkwei nZvkv
 •  » AvR _K RvZxq we`yr mvn
 •  » evsjvgvUi KKUj
 •  » RvKcU wbq AvjvPbvq mvwb wjIb
 •  » AvR LvMovQwo hvQb cavbgx
 •  » evmvi Rq, AveviI PvU gwm
 •  » wZxq w`bI _g bB wcKUviiv
 •  » kL nvwmbv kvwZ Pvb bv: wiRfx
 •  » QvjxM bZvK Mjv KU nZv KiQ wkwei
 •  » gwnjv RvgvqvZi Svoy wgwQj
 •  » Av. jxM fvUi c֯ywZ cvwjq eovQ weGbwc
 •  » wbeb wdi cZ `yB wPv RvgvqvZi
 •  » AvjxMi m enZI hZ ivwR bb Gikv`!
 •  » bZviv AvZMvcb KkjMZ KviYB
 •  » KKUj niZvj PjQ!
 •  » KD Nywgq KD ev M Ki KvwUqQb c_g w`b
 •  » miKvii DwPZ GB gynZ gZv Qvov : W. Avgbv gnmxb (wfwWI)
 •  » 6 Dc`vi c`ZvM wbq RwUjZv
 •  » Kx ne, KD Rvb bv
 •  » 126 Kbi GK ei!
 •  »  cywjki wiKkv MnY Kij Av`yix
 •  » nVvr Awi iWi evRvi
 •  » cvebvq hZyK w`Z bv ci evevi AvZnZv
 •  » cavbgx Kvj wkePi hvQb
 •  » wWm^ii gvSvgvwSZ ivwei fwZ cixv
 •  » gbvbqb dig wbQb Wvwg cv_xivI
 •  » B`vbwkqvq mvgwiK nwjKvi wea, wbnZ 13
 •  » cwZw`b Mvm AcPq 70 KvwU NbdyU
 •  » evsKeevq m`nRbK FY 7000 KvwU UvKv
 •  » wbcvn fvBivm iva wbwl nQ LRyii im wew
 •  » bKv fvU Kie Kvi wei?
 •  » evsjv`k wbq w`wj I IqvwksUbi ga wK eo gZcv_K `Lv w`qQ?
 •  » Lvj`v wRqvK wbwq Kivi Kkj miKvii
 •  » Kywoj dvBIfvii mydj cZvkv : wWGgwWwci AvIZvq AvmQ cMwZ miwY
 •  » gy^vB nvgjvq fviZxq Mvq`v mnhvwMZv KiQ
 •  » cv mZy cK bZyb cwiPvjK
 •  » `bvi `vq vvW PvUvWi bvK Lr
 •  » evwivi gI`y`i `ybxwZi dvBj bvovPvov i
 •  » mwPe`i ga M֓wcsq weeZ miKvi
 •  » Pvivevwji Kej Bwm
 •  » mveavb! ivRavbxZ fqi Acivax P
 •  » 34 eQi KvivfvMi ci wb`vl cgvwYZ!
 •  » weGbwc KkjMZ KviYB RvgvqvZi m RvU euaQ : bvCgyj Bmjvg Lvb (wfwWI)
 •  » mwPevjq miKvi mg_K Avgjv`i jv eVK
 •  » QvjxM bZvmn 5 Rbi wei WvKvwZ gvgjv
 •  » kPxbi Dvb-cZb
 •  » KvDLvjxi eKywUqv I AvgivRywo dwi 6 gvm 65 evi weKj
 •  » hye`ji AakZ bZvKgxi hyejxM hvM`vb
 •  » wmjU niZvj cywjki m 18 `ji mgSvZv!
 •  » `ybxwZ wbq DwM wegvb-GgwW `y`Ki PqvigvbK wPwV
 •  » niZvj wei mswZ Ab
 •  » wbnZ Kbej KvBqygi cwieviK Aby`vb w`j wmGgwc
 •  » Lyjbvq BDmydi bZZB c_g ivRvKvi evwnbx MwVZ nq
 •  » QvMj cvjb A_bwZK gyw
 •  » Dbqb mnhvMx`i m miKvii eVK AvR
 •  » niZvji wkKvi ivRavbxi cvq 8 jvL y` eemvqx
 •  » Kv`i gvjvi c~Yv ivq h Kvbv w`b
 •  » Gevi kvnevMi MYRvMiY g‡K wbq QvqvQwe! (wfwWI)
 •  » Mj Mvm wbq weZK _vKeB
 •  » Mj wec` bv MjI wec`
 •  » mvwUdvqW Kwci Rb 13 jvL UvKv Pvq RR Av`vjZ
 •  » iZi Amy Avjx hvKi
 •  » weGbwci wgkb wbq gvV Rvcvi GKvsk
 •  » Ievgv ckvmbK RvbvZ ee Zwi KiQ XvKv
 •  » wbeb wdi cZ `yB wPv RvgvqvZi
 •  » GB wbevPb nZ cvibv, GB wbevPb nZ `Iqv ne bv : Av m g Avyi ie (wfwWI)
 •  » GUv mwVK wmv bq
 •  » MY Dvbi c`awb kvbv hvQ
 •  » wk Avi eׇ`i AUyU eb myiv KiZ ne
 •  » gvjxc ivRbwZK mU Nbxf~Z
 •  » GjwRBwWZ `ybxwZ Ki AbKiB Avyj dyj KjvMvQ
 •  » Pyw QvovB Rbfv eVK mgv 20 bf^i Avevi AvjvPbv
 •  » gvjxci cwmWU wbevPb Aveviv wMZ
 •  » `yB `ji mgSvZv Pvb ZiYiv
 •  » Bwmi fvUK` Kgvbvi wPv
 •  » gI`y` wcRb fvbi ga co AvnZ
 •  » wcuqvR Avi PvL Rje bv!
 •  » c_-NvU
 •  » miKvi Kv`i UvKvq dzUvwb KiQ : Kv`i wmwKx (wfwWI)
 •  » ^iv cwZgxi cvlivB msLvjNy`i evmvq nvgjv KiQ
 •  » wigK nQ gqbvgwZ
 •  » ivbvj`v Ab Mևni dyUejvi?
 •  » Gevi gywReKbv kL nvwmbvK aiQb
 •  » Av. jxM fvUi c֯ywZ cvwjq eovQ weGbwc
 •  » miKvi DrLvZ mbvevwnbxK Dvwb w`q ivRavbxZ wnheyZi cvvwis
 •  » `pwP Lvj`v wRqv
 •  » cևqvRb `kevmxi eRwbbv` 'APjvev I msNvZ bq, mgSvZv PvB'
 •  » evsjv`k evaK cwiwwZ
 •  » AvjvPbvi gvag mgmvi mgvavb Kib
 •  » BUvibUi MwZ I evDB_ wew ZjmgvwZ
 •  » `yhvMKewjZ wdwjcvBb
 •  » cZb hvnvK ewj
 •  » niZvj, ivRbxwZ I wbevPb
 •  » niZvj-fqZvj Avi wg_vi ivRbxwZ
 •  » evMi KviY ewnvi!
 •  » Nii Afve `y'kZvwaK wkv_xi jLvcov e
 •  » eeyK cQb `iRv w`q cvwjq hZ ejwQjb kwdDjvn : Kv`i wmwKx (wfwWI)
 •  » msjvc em gZcv_K `~i Kib ------------Pxbv iv`~Z
 •  » `ki mvefgZ asmi loh KiQ miKvi : RvgvqvZ
 •  » mw`Z Rwigvbv w`q ea nIqvi myhvM
 •  » 'AviI DbwZ me wQj' AvKivg Lvb
 •  » AvMvgx gvm gyw cvQ mvwgqv Rvgvbi bZyb PjwP
 •  » miKvii FY 90 nvRvi KvwU UvKv
 •  » MZKvji kvK wgwQj wQj nvRviv gymjx
 •  » miKvi ndvRZ Bmjvg Zwi KiQ : BDmyd nvq`vi (wfwWI)
 •  » weGbwcK gZvq AvbZ g`` w`Q AvBGmAvB, Dk fviZ weivax kw mwq Kiv
 •  » muvw_qvq wbvkb Lvji cevn evav, SyuwKZ KlK
 •  » `y`KK AwaK gZv w`q AvBb msm` cvm
 •  » K~UbwZK cvovq AvZMvcb wgRv dLij!
 •  » RGmwm RwWwm I RvZxq fvwmwUi wKQy cixv wcQvj
 •  » cavbgx c`ZvM KijB mKj mgmvi mgvavb
 •  » RvgvqvZ GLb ivRbxwZi wdqvi dvi!
 •  » mw` Avie cywjki m msNl wbnZ 2
 •  » ivRbwZK AwiZvi cfve KuvPv evRvi
 •  » N~wYSo nvBqvb gZycywi evwbqQ wdwjcvBbK!
 •  » niZvji Avb cyo Mj mvZwU cwievi
 •  » wgm BDwbfvm njb fwbRyqjvi my`ix Mvweևqjv
 •  » gbbi 40, Bbyi `ji 30 Avmb `vwe!
 •  » cvwKvb cvBfU yj wbwl 'AvB Avg gvjvjv'
 •  » Av`g`xwNZ Rg DVQ Pv`i I K^ji nvU
 •  » c-evK wbq AvBqye evPy
 •  » GKRb fvMevb LvKv
 •  » di _vB wevfi XD
 •  » AvjxMi m enI hZ ivwR bb Gikv`
 •  » ZvivI GLb weGbwci c K_v ejb bv
 •  » Qهekx evKkvji c_ evsjv`k?
 •  » "gnvRvU miKvi 86,88 ev 96 mvji gZv cvZvbv wbevPb KiZ PvQ" (AwWI)
 •  » Lvj`vK Mvi Kiv nZ cvi
 •  » cvkvK kwgK`i gRywi P~ov KiZ mfv AvR